ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး၏ မိန္႕ခြန္း

အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ဆိုင္ရာ ဒီဂရီေကာလိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သြားလာေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ အခ်က္အျခာက်ေသာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ…….

တက္ေရာက္နိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ား

ဘြဲ့လြန္ သင္တန္းမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း

အဆိုပါသင္တန္းအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားရွိ(Tourism)  ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာဌာန(၁၀)ခုမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား (၃၀)ဦးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး(DTSM)  ဒီပလိုမာရရွိခဲ့ပါသည္။…

သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္

၀ိဇၨာဘြဲ႕သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္သည္ အဓိကဘာသာရပ္ေပါင္း ၃၈ရပ္ကို ေလးႏွစ္သင္ယူ ရေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုုတြင္ ပညာသင္ႏွစ္၏စာသင္ကာလ၂ခု ပါဝင္သည္။

ဘြဲ့ ျကိုသင္တန္းမ်ား

စီပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit, leo vitae interdum.Lorem ipsum dolor sit amet…

သတင္းအတတ္ပညာ

၀ိဇၨာဘြဲ႕သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္သည္ အဓိကဘာသာရပ္ေပါင္း ၃၈ ရပ္ ကို ေလးႏွစ္သင္ယူ ရေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုုတြင္ ပညာသင္ႏွစ္၏စာသင္ကာလ၂ခု ပါဝင္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္သုံး အဂၤလိပ္စာ

EPP Programme ကို အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၀ဝ၄ ခုနွစ္မွစတင္ကာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳအစီအစဥ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ ဧည့္ဝန္ ေဆာင္စီမံခန့္ခြဲမႈ အတတ္ပညာ

အဓိက ဘာသာရပ္ ၄၃ခု ပါဝင္ေသာ ေလးႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Semester ႏွစ္ခုပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး Semester တစ္ခုလွ်င္ ဘာသာရပ္ ေျခာက္ခုပါဝင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ ရွားမႈမ်ား

ဂ်ပန္ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္တက္လိုသူမ်ားအတြက္

Read More

သန္႕ရွင္းေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါစို႕

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်ခြဲျခားစြန္႕ပစ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ Recycle အမႈိက္ပံုးမ်ားအား ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို Coca-Cola ႏွင့္ Recyglo အဖြဲ႕အစည္းတို႕ အတူပူးေပါင္းၿပီး မွ်ေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ပါ၀င္ေပးၾကပါရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ရက္စြဲ [...]

Read More

အခိ ်န္ပိုင္းသင္တန္းမ ်ား ဖြင့္လွစ္မည့္အစီအစဥ္

အမိ ်ဳးသားစီမံခန္ ့ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ အခိ ်န္ပိုင္းသင္တန္းမ ်ားဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါပံုအား ႏိွပ္၍ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

Read More