ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး၏ မိန္႕ခြန္း

အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ဆိုင္ရာ ဒီဂရီေကာလိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သြားလာေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ အခ်က္အျခာက်ေသာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ…….

တက္ေရာက္နိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ား

ဘြဲ့လြန္ သင္တန္းမ်ား

ခရီးသ ြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာဘဲ့ ြလ ြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား

အဆိုပါသင္တန္းအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားရွိ(Tourism)  ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာဌာန(၁၀)ခုမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား (၃၀)ဦးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး(DTSM)  ဒီပလိုမာရရွိခဲ့ပါသည္။…

သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္

၀ိဇၨာဘြဲ႕သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္သည္ အဓိကဘာသာရပ္ေပါင္း ၃၈ရပ္ကို ေလးႏွစ္သင္ယူ ရေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုုတြင္ ပညာသင္ႏွစ္၏စာသင္ကာလ၂ခု ပါဝင္သည္။

ဘဲ့ ြ ျကိုသင္တန္းမ်ား

စီပ ြားေရးလုပ္ငန္းသုံး စီမံခန္႔ခဲ ြမႈပညာ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur hendrerit, leo vitae interdum.Lorem ipsum dolor sit amet…

သတင္းအတတ္ပညာ

၀ိဇၨာဘြဲ႕သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္သည္ အဓိကဘာသာရပ္ေပါင္း ၃၈ ရပ္ ကို ေလးႏွစ္သင္ယူ ရေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုုတြင္ ပညာသင္ႏွစ္၏စာသင္ကာလ၂ခု ပါဝင္သည္။

လုပ္ငန္းခ ြင္သုံး အဂၤလိပ္စာ

EPP Programme ကို အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၀ဝ၄ ခုနွစ္မွစတင္ကာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳအစီအစဥ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ ဧည့္ဝန္ ေဆာင္စီမံခန့္ခြဲမႈ အတတ္ပညာ

အဓိက ဘာသာရပ္ ၄၃ခု ပါဝင္ေသာ ေလးႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Semester ႏွစ္ခုပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး Semester တစ္ခုလွ်င္ ဘာသာရပ္ ေျခာက္ခုပါဝင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတ ြင္းလႈပ္ ရွားမႈမ်ား

အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာလံုးအသင္း လူေရြးခ်ယ္ပြဲ

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ MNL Youth (U-18) တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာလံုးအသင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိစၥအေၾကာင္းၾကားစာအား ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိေစရန္ ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။ MNL Youth (U-18) တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာလံုးအသင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူေရြးခ်ယ္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၁-၁-၂၀၀၁)ေနာက္ပိုင္းေမြးဖြားသူ ေဘာလံုး၀ါသနာပါေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးတြဲပါပံုစံအားၾကည့္ရႈ၍ [...]

Read More

(English) “University Contestants invitation for ESC- States & Regions Startup Competition”

Sorry, this entry is only available in English.

Read More

The Yangon Steps 2019

The Yangon Steps 2019  

Read More