ကြေညာချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် BBM, EPP, Journalism, BTHM မေဂျာဘာသာရပ်များ အကြောင်း

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် BBM, EPP, Journalism, BTHM မေဂျာဘာသာရပ်များ အကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဌာနမှူးများနှင့် City FM တို့၏ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါသည်။

Share this post