သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန၏ တာဝန်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ…