သင္ရိုးၫႊန္းတမ္း ႏွင့္ အရည္အသေြးအာမခံခ်က္ဖံြ ့ၿဖိဳးေရး ဌာန

သင္ရိုးၫႊန္းတမ္း ႏွင့္ အရည္အသေြးအာမခံခ်က္ဖံြ ့ၿဖိဳးေရး ဌာန၏ တာဝန္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ…