သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန၏ တာဝန်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ…

ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်
ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)