ေၾကညာခ်က္မ်ား

သန္႕ရွင္းေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါစို႕

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်ခြဲျခားစြန္႕ပစ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ Recycle အမႈိက္ပံုးမ်ားအား ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို Coca-Cola ႏွင့္ Recyglo အဖြဲ႕အစည္းတို႕ အတူပူးေပါင္းၿပီး မွ်ေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ပါ၀င္ေပးၾကပါရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ရက္စြဲ – 12-1-2018

အခ်ိန္ – ေန႕လယ္(3း00)နာရီ မွ (4း30)နာရီထိ

ေနရာ – National Management Degree College (NMDC)

Share this post