ကြေညာချက်များ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သတင်းအတတ်ပညာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား (24-8-19)

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သတင်းအတတ်ပညာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားပုံရိပ်များ

Share this post