ေၾကညာခ်က္မ်ား

အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာလံုးအသင္း လူေရြးခ်ယ္ပြဲ

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ MNL Youth (U-18) တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာလံုးအသင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိစၥအေၾကာင္းၾကားစာအား ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိေစရန္ ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

MNL Youth (U-18) တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာလံုးအသင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူေရြးခ်ယ္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၁-၁-၂၀၀၁)ေနာက္ပိုင္းေမြးဖြားသူ ေဘာလံုး၀ါသနာပါေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးတြဲပါပံုစံအားၾကည့္ရႈ၍ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

Share this post