ေက်ာင္းအေၾကာင္း

အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမျကီး၏ မိန့္ခြန္း

အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ဆိုင္ရာ ဒီဂရီေကာလိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သြားလာေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ အခ်က္အျခာက်ေသာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီ ေကာလိပ္မွ ဖြင့္လွစ္ပို႕ခ်လ်က္ရွိေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ (၄)ခုရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဘာသာရပ္ (BBM) ၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ (EPP) ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခန္႕ခြဲမႈဘာသာရပ္ (BTHM) ႏွင့္ သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္ (Journalism) တို႕ျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေလ့လာသင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီ ေကာလိပ္ မွ ေနြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္သည္ ထူးျခားျမင္သာေသာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥာဏ္ရည္ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာရပ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားသာမက လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္၊ စြဲျမဲေသာဇြဲ႕လံု႕လတို႕ျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားရပ္တည္လိုစိတ္ရွိေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆီသို႕ တက္လွမ္းရယူနိုင္ ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ စီမံဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားေပးကာ လုပ္ငန္းခြင္ေရွ႕ေျပးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိေအာင္ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား၊ တျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးမ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူေနဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ေလ့လာေရးတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ (Job Fair) ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စီစဥ္က်င္းပေပးျခင္းမွာလည္း အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီ ေကာလိပ္၏ ထူးျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္တြင္လည္း စာသင္ခန္းအတြင္းသင္ၾကားေသာ သင္ခန္းစာ မ်ား၊ သီအိုရီမ်ားအျပင္ လက္ေတြ႕နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာရပ္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (Case Study) ၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ (Presentation Skills)၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း (Assignment Papers) တို႕ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ၾကားေရးအေနျဖင့္ ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္မွ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ မ်ားအား ဖိတ္ၾကားကာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး ဗဟုသုတ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္လည္း စာေမးပြဲရလဒ္သာမက ေက်ာင္းသင္ခန္းစာျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ သင္ၾကားေရး တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အဖြဲ႕အလိုက္ စာတမ္းတင္သြင္းမႈ၊ ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈမ်ားကို အေျခခံကာ တိက်ေသခ်ာၿပီး အရည္အေသြးကိုအေျခခံကာ စိစစ္အကဲျဖတ္ ေသာစနစ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ သင္ၾကားေရးသင္ယူေရးစနစ္သို႕ ဦးတည္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေရးကို အကဲျဖတ္ရာတြင္လည္း အထက္-ေအာက္-အခ်င္းခ်င္း အကဲျဖတ္စနစ္ (360 Degree Appraisal System) ကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာေပသင္ၾကားေရးသာမက အျခားလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဂီတ၊ အားကစား၊ ကင္းေထာက္၊ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အားေပးလံႈ႕ေဆာ္၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား အလားအလာမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၏ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း သင္ရိုးမာတိကာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ျပဌာန္းထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ် ေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႕ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းက႑တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရျခင္းအတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ကမၻာ့ပညာေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုဦးတည္ေနေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ကို ထိေရာက္ ေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အမ်ိဴးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္မွ ရည္သန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

"Education is the most important thing you have in Career!"

Contact us now to make more and more