သတင္းအတတ္ပညာ

သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္မိတ္ဆက္

၀ိဇၨာဘြဲ႕သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္သည္ အဓိကဘာသာရပ္ေပါင္း ၃၈ ရပ္ ကို ေလးႏွစ္သင္ယူ ရေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုုတြင္ ပညာသင္ႏွစ္၏စာသင္ကာလ၂ခု ပါဝင္သည္။ စာသင္ကာလ ၁ခုတြင္ ဘာသာရပ္ ၆ဘာသာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သည္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္း သုံးလ ကို တတိယႏွစ္ နွင့္စတုတၳႏွစ္၏ စာသင္ႏွစ္အျပီးတြင္ ေလ့လာသင္ယူၾကရပါသည္။ ဘာသာရပ္၏ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ သတင္းလိုက္ျခင္း၊ သတင္း ေရးသားျခင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ အတန္း တင္စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း၊ နည္းျပတန္းရမွတ္ မ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္ စိစစ္ပါသည္။ စာတမ္းငယ္မ်ားကို ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားက ဒုတိယ စာသင္ႏွစ္၀က္အျပီးတြင္ တင္ျပရပါသည္။ စာသင္ၾကားမႈ ပုံစံသည္ စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕ ေပါင္းစပ္ကာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သင္ၾကားမႈပုံစံကို ပိုမိုပံပိုးေပးရန္အတြက္ ျပင္ပဧည့္သည္မ်ား၊ မီဒီယာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္က်င္းပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္အတြက္ သင္ၾကားေရးအေထာက္ အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ဘာသာရပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္

 • အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။
 • ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို မီဒီယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ဝင္ေရာက္သည့္အခါတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အသိပညာ၊အတတ္ပညာမ်ားကို အေျခခံကာ စာေတြ႕လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္လာေစရန္ ထိေရာက္စြာသင္ၾကားေပးရန္။
 • ယူနက္စကို၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိိုအေျခခံကာ ေျပာင္းလဲေနေသာ မီဒီယာဝန္းက်င္ႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ပံ့ပိုးေပးရန္။

What you will learn in Undergraduate course

First Year
JNL- 1101 Journalism and Society (4-credits)
မ ၁၀ဝ၁ ျမန္မာစာ (3-credits)
ENG-1001 English (3-credits)
JNL- 1001 History (3-credits)
JNL- 1002 Geography (3-credits)
AM- 1001 Aspects of Myanmar (3-credits)
မ ၁၀ဝ၂ ျမန္မာစာ (3-credits)
ENG-1002 English II (3-credits)
JNL- 1103 History of Journalism (3-credits)
JNL- 1003 Psychology (3-credits)
AM- 1002 Aspects of Myanmar (3-credits)
JNL- 1102 Reporting and Writing I (4-credits)
Second Year
ENG-2001 English (3-credits)
JNL- 2101 Language for Journalists (4-credits)
JNL- 2102 Media Law (4-credits)
JNL- 2103 Reporting & Writing II (4-credits)
JNL- 2001 Math for Journalists (3-credits)
JNL- 2002 Philosophy   for Journalism (3-credits)
ENG-2002 English (3-credits)
JNL- 2003 Historical development of Political Theories (3-credits)
JNL- 2004 Business Journalism (3-credits)
JNL- 2104 Translation for Journalism (4-credits)
JNL- 2105 Journalism Ethics (4-credits)
JNL- 2106 Reporting & Writing III (4-credits)
Third Year
ENG-3001 English (3-credits)
JNL- 3101 Journalism Management (4-credits)
JNL- 3102 Public Affairs Reporting (4-credits)
JNL- 3103 Newspaper Journalism I (4-credits)
JNL- 3104 Radio Journalism I (4-credits)
JNL- 3105 Photo Journalism (4-credits)
ENG-3002 English (3-credits)
JNL- 3106 Data Journalism (4-credits)
JNL- 3107 International relations 4-credits)
JNL- 3108 Newspaper Journalism II (4-credits)
JNL- 3109 Radio Journalism II (4-credits)
JNL- 3110 Television  Journalism I (4-credits)
Fourth Year
ENG- 4001 English (3-credits)
JNL- 4101 Business and Economic Reporting (4-credits)
JNL- 4102 International Reporting (4-credits)
JNL- 4103 Environmental Journalism (4-credits)
JNL- 4104 Interactive Journalism I (4-credits)
JNL- 4105 Television Journalism II (4-credits)
ENG-4002 English (3-credits)
JNL- 4106 Editorial writing (4-credits)
JNL- 4107 Magazine Journalism 4-credits)
JNL- 4108 Health Journalism (4-credits)
JNL- 4109 Interactive Journalism II (4-credits)
JNL-4110 Reporting Diversity (4-credits)

လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သတင္းအတတ္ပညာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဘြဲ႕ၾကိဳတန္း တြင္မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တတိထႏွစ္၏ ပထမႏွစ္ဝက္အျပီးတြင္ေဆာင္ရြက္ရျပီးေရဒီယိုဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဒုတိယစာသင္ႏွစ္ဝက္အျပီးတြင္ လက္ေတြ႔ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကား(တီဗြီ)ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စတုတၳႏွစ္၏ ပထမစာသင္ႏွစ္ဝက္ အျပီးတြင္ လက္ေတြ႔သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ရပါသည္။

သတင္းအတတ္ပညာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သတင္းအတတ္ပညာဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ-

ပုံႏွိပ္မီဒီယာ

 • ေန႔စဥ္ဒီမိုကေရစီသတင္းစာ
 • ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းစာ
 • စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ
 • 7 days News
 • ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္
 • The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္

 

ေရဒီယို

 • City FM
 • ပတၱျမား FM
 • မႏၱေလး FM
 • Teen Radio
 • ေရႊ FM

 

ရုပ္ျမင္သံၾကား(တီဗြီ)

 • ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV)
 • Myanmar International Television (MITV)
 • Skynet Media Group
 • Frontier Myanmar
 • Democratic Voice of Burma (DVB)