ကြေညာချက်များ

BM, EPP, Tourism/THM, Journalism သင်တန်းများ၏ ကျောင်းဖွင့်ရက်နှင့် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက် ကြေညာခြင်း

– အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် BM, EPP, Tourism/THM, Journalism  ပထမနှစ် မှ စတုတ္ထနှစ် အထိနှင့် မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ် သင်တန်းအသီးသီး၏ ပထမပညာသင်ကာလ ကျောင်းအပ်ရာတွင်  Online စနစ်ဖြင့် လက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

– Website Page www.nmdc.edu.mm တွင် ဝင်ရောက် ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

– ကျောင်း၌ လာရောက်ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်လိုပါက နှစ်ထပ်စာသင်ဆောင် (၅၄)လမ်းတွင် Computer များ စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

– ကျောင်းဝင်ကြေးများကို  KBZPay ဖြင့် ပေးဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အခက်အခဲမရှိစေရန် KBZ ဝန်ထမ်းများလည်း ထားရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကျောင်းသူ/သားများ သိရှိစေရန်အတွက် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Share this post