သင္တန္းေရးရာဌာန

သင္တန္းေရးရာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

သင္တန္းေရးရာဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာမ်ားကို စီစစ္ လက္ခံျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ခံုအမွတ္ စာရင္းမ်ား ျပုစုထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊ ေက်ာင္းေျပာင္းခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းနွင့္ သင္တန္းမွ နႈတ္ထြက္ခြင့္မ်ားကို စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားစီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားျပုစုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ပညာသင္ဆု၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေျကး၊ သုေတသနေထာက္ပံ့ေျကး၊ အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကိုစီစစ္ထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊ တကၠသိုလ္နယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းကမ္းရွိေရးအတြက္ နယ္ေျမဌာန၊ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အားကစားျပိုင္ပြဲမ်ားနွင့္အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပျပုလုပ္ေပးျခင္း၊ အားကစားသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ အသံုးျပုနိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့ ျပုလုပ္ေပးပါသည္။

စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာမ်ားလက္ခံစီစစ္ျခင္း၊စာေမးပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြဲျခင္းနွင့္ စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲခန္းမ်ား ျကီးျကပ္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းလွြာမ်ားကို ပံုနွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲအေျဖလွြာမ်ားကို စုစည္းရယူျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားထံမွ ရယူစုစည္းျပီး ေအာင္စာရင္း ျပုစုျခင္းနွင့္ ထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊ စာေမးပြဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေအာင္လက္မွတ္၊ေထာက္ခံစာ၊ အမွတ္စာရင္းမ်ားထုတ္ေပးျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

နာမည္ : ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဦး
ရာထူး : ေမာ္ကြန္းထိန္း(၂)
ဌာန : သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: PhD (Myanmar Language),Diploma in Applied Psychology, Diploma in English
Language Proficiency
နာမည္ : ေဒၚနြယ္နီေအာင္
ရာထူး : ရံုးအုပ္
ဌာန :  သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: BSc(Chemistry)
နာမည္ : ေဒၚေအးေအးနု
ရာထူး : ဌာနခြဲစာေရး
ဌာန : သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: BA(History)
နာမည္ : ေဒၚနနၵာဝင္း
ရာထူး : ဌာနခြဲစာေရး
ဌာန : သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: BSc(Botany), PDCS
နာမည္ : ေဒၚလွလွေဌး
ရာထူး : အျကီးတန္းစာေရး
ဌာန : သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: 10 th Standard Passed
နာမည္ : ေဒၚခ်ယ္ရီသက္t
ရာထူး : အျကီးတန္းစာေရး
ဌာန : သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: BA (Eco)
Daw Htet Htet Aung
နာမည္ : ေဒၚထက္ထက္ေအာင္
ရာထူး : စာျကည့္တိုက္လက္ေထာက္(၃)
ဌာန : သင္တန္းေရးရာဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: 3 rd Year (History)