သင္တန္းေရးရာဌာန

သင္တန္းေရးရာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

သင္တန္းေရးရာဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာမ်ားကို စီစစ္ လက္ခံျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ခံုအမွတ္ စာရင္းမ်ား ျပုစုထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊ ေက်ာင္းေျပာင္းခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းနွင့္ သင္တန္းမွ နႈတ္ထြက္ခြင့္မ်ားကို စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားစီစစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားျပုစုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ပညာသင္ဆု၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေျကး၊ သုေတသနေထာက္ပံ့ေျကး၊ အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကိုစီစစ္ထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊ တကၠသိုလ္နယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းကမ္းရွိေရးအတြက္ နယ္ေျမဌာန၊ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အားကစားျပိုင္ပြဲမ်ားနွင့္အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပျပုလုပ္ေပးျခင္း၊ အားကစားသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ အသံုးျပုနိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့ ျပုလုပ္ေပးပါသည္။

စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာမ်ားလက္ခံစီစစ္ျခင္း၊စာေမးပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္စာရင္းေရးဆြဲျခင္းနွင့္ စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲခန္းမ်ား ျကီးျကပ္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းလွြာမ်ားကို ပံုနွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲအေျဖလွြာမ်ားကို စုစည္းရယူျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားထံမွ ရယူစုစည္းျပီး ေအာင္စာရင္း ျပုစုျခင္းနွင့္ ထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း၊ စာေမးပြဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေအာင္လက္မွတ္၊ေထာက္ခံစာ၊ အမွတ္စာရင္းမ်ားထုတ္ေပးျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ေဒၚကဥၹနာျမင့္
ေမာ္ကြန္းထိန္း (၂)
ေဒၚႏြယ္နီေအာင္
ရံုးအုပ္
ေဒၚေအးေအးႏု
ဌာနခြဲစာေရး
ေဒၚနႏၵာဝင္း
ဌာနခြဲစာေရး
ေဒၚလွလွေဌး
အႀကီးတန္းစာေရး
ေဒၚခ ်ယ္ရီသက္
အႀကီးတန္းစာေရး
ေဒၚထက္ထက္ေအာင္
စာၾကည့္တိုက္လက္ေထာက္ (၃)