စီမံဌာန

စီမံဌာန

စီမံဌာနသည် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ သင်ကြားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်နေသည့် ဌာနကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံဌာန၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်သော ခသုံးလုံး၊ တသုံးလုံး၊ ပနှစ်လုံး၊ စနှစ်လုံး၊မ၊ဒ တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိကျမှန်မြန်စွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ခသုံးလုံးဆိုသည်မှာ ခန့်ထားရေး၊ ခွင့်ကိစ္စ၊ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခန့်ထားရေး တွင် သင်ကြားရေးအတွက်လိုအပ်သော ဆရာ၊ဆရာမအင်အားကို လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းအင်အားကို လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ခွင့်ပြုမိန့်တင်ပြတောင်းခံပြီး ခန့်ထားခွင့် ရရှိသည့်အခါ စိစစ်ခန့်ထားရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ် ရွေးချယ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည့် အမိန့်စာထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့ ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ချက်များ အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာပုံစံများထုတ်ပေးခြင်း၊ အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်အရ လုပ်သက်ရမှတ် တွက်ချက်ခြင်း၊ ခွင့်မှတ်တမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းများကို အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ဝဖရမှတ်များစုစည်း၍ လျှို့ဝှက်အဆင့်သတ်မှတ်ကာ သက်ဆိုင်ရာ အထက် အဆင့်ဆင့်သို့ ပေးပို့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားမှုအင်အားစာရင်းနှင့် နေ့စားဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေများကို လစဉ် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ပါသည်။
ခွင့်ခံစားခြင်း တွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း အကြောင်းကိစ္စရပ်အမျိုးအမျိုးအတွက် ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ခံစားနိုင်သည့်ခွင့်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေပါ ခွင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရရှိအောင် စိစစ်တွက်ချက်ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။ အရာထမ်းများအတွက် တောင်းခံသည့်ခွင့်ကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြပေးခြင်း၊ (၃)ကျော်လွန်ခံစားသည့် ခွင့်ကိစ္စများကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြတောင်းခံခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ချီးမြှင့်ခြင်း တွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား လုပ်သက်(၂)နှစ်ပြည့်လျှင် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆုတံဆိပ်၊ လုပ်သက်(၁၅)နှစ်ပြည့်လျှင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်၊ လုပ်သက် (၂၆) နှစ်ပြည့်လျှင် ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ် တို့ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတလက်မှတ်ဖြင့် ချီးမြှင့်လျက် ရှိရာ သင်ကြား၊ စီမံ ဝန်ထမ်းများအား အဆိုပါဆုတံဆိပ်များ ချီးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် (၁)နှစ်လျှင် (၁)ကြိမ် စစ်တမ်းကောက်ယူလျက် သတ်မှတ်လုပ်သက်ပြည့်မီပြီး ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကင်းရှင်းသည့် ဝန်ထမ်းများအား စုစည်းတင်ပြလျှောက်ထားပေးလျက်ရှိပါသည်။

တသုံးလုံး ဆိုသည်မှာ တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ တာဝန်စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ တာဝန် ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ Workshop, Seminar ၊ သင်တန်း၊ ပညာသင် စသည်များ စေလွှတ်ခြင်းခံရပြီးမိခင်ဌာနသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပလစာမဲ့ခွင့်ခံစားပြီး မိခင်ဌာနသို့ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင်သော်လည်းကောင်း အစီရင်ခံတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား အစီရင်ခံပုံစံများထုတ်ပေး ခြင်း၊ ပြန်လည်စုစည်း၍ အထက်ဆင့်ဆင့်သို့ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အမှုထမ်းသက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ Database မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
တာဝန်စွန့်လွှတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း ခံရလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ Workshop, Seminar ၊ သင်တန်း၊ ပညာသင် စသည်များ စေလွှတ်ခြင်း ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပလစာမဲ့ခွင့် ခံစားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပင်စင်ခံစားလျှင်သော်လည်းကောင်း တာဝန် စွန့်အစီရင်ခံစာတင်ပြရပြီး စီမံဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား အစီရင်ခံပုံစံများထုတ်ပေး ခြင်း၊ ပြန်လည်စုစည်း၍ အထက်ဆင့်ဆင့်သို့ သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်တင်ပြ ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအမှုထမ်းသက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရှောင်တခင်ခွင့်မှလွဲ၍ ကျန်ခွင့်များခံစားပြီး ခွင့်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်နေ့တွင် မိခင်ဌာနသို့ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းသင်တန်းများသို့စေလွှတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိဌာနသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ တွင်လည်းကောင်း တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခြင်း အစီရင်ခံစာတင်ပြရပြီး စီမံဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား အစီရင်ခံပုံစံများထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်စုစည်း၍ အထက်ဆင့်ဆင့် သို့ သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် ရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပနှစ်လုံး သည် ပညာသင်သွားရောက်ခြင်း၊ ပင်စင်ခံစားခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပညာသင်သွားရောက်ခွင့်အတွက် နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သည့်ပုံစံများထုတ်ပေးခြင်း၊ စိစစ်တွက်ချက်ပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့၏စစ်ဆေးမှုရမှတ်များ တန်းစီဇယားတွင်ဖြည့်စွက်ပြီး လျှိုဝှက်အဆင့်သတ်မှတ်ကာ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရောက်ရှိအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပညာသင် ရွေးချယ်စေလွှတ်သည့် အမိန့်စာနှင့် ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပြုသည့် အမိန့်စာများရရှိသည့်အခါ ပညာသင်စေလွှတ်ခြင်းခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် တာဝန်စွန့်လွှတ်ကြောင်းအစီရင်ခံစာ တင်ပြပေးရ သည်။ ပြည်ပပညာသင်မှပြန်လည်ရောက်ရှိပါက တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းအစီရင်ခံစာ ပြန်လည်တင်ပြပေးပါသည်။ ထိုသို့တင်ပြရာတွင် သတ်မှတ်ကာလ ကျော်လွန်ပါက ကျော်လွန်ရ သည့်အကြောင်းအား သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှတဆင့်တောင်းခံပြီး အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ ဖြေရှင်းလွှာ တင်ပြပေးပါသည်။ ပြည်ပသို့ ပညာသင်၊ Workshop, Seminar, သင်တန်းတက်ရောက်သူများ စာရင်းကို Database ဖြင့်မှတ်တမ်းပြုစုဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပင်စင်ခံစားခြင်း တွင်အသက်(၆၀)နှစ်ပြည့်ခံစားသည့် သက်ပြည့်ပင်စင်၊ လုပ်သက်(၃၀)နှစ် ပြည့်ခံစားသည့် နှစ်ပြည့်ပင်စင်၊ ကျန်းမာရေးမကောင်း၍ တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဆေးဘုတ်အဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခံစားသည့် ဆေးပင်စင်၊ အသက်(၅၅)နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက်(၂၀)နှစ်ပြည့် (သို့မဟုတ်) အသက်(၅၀)နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက်(၂၅)နှစ်ပြည့်ပါက ခံစားနိုင် သည့် လျှော့ပေါ့ပင်စင်တို့ပါဝင်ပါသည်။ သက်ပြည့်ပင်စင်ခံစားမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့် ခံစားနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာနှင့်အတူ အငြိမ်းစားမယူမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်(၄)လကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြရပြီး အသက်(၆၀)နှစ်ပြည့်သည့်နေ့တွင် တာဝန်စွန့်အစီရင်ခံစာတင်စေပါသည်။ ထို့နောက် အရာထမ်းဖြစ်လျှင် စီအက်စ်အာ(၂၆)ပုံစံ၊ အမှုထမ်းဖြစ်လျှင် စီအက်စ်အာ(၂၅)ပုံစံ တို့တွင်ဖြည့်စွက်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ်လစာလက်မှတ်၊ ကြွေးမြီကင်းရှင်းကြောင်း (သို့မဟုတ်) အကြေပေးဆပ်ပြီးကြောင်းချလံမိတ္တူ၊ အမှုထမ်းသက် မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ ပင်စင်တွက်ချက်ပုံဇယား၊ လုပ်သက်မှတ်တမ်း၊ ခွင့်မှတ်တမ်းများနှင့်တကွ အရာထမ်းဖြစ်ပါက အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ အမှုထမ်းဖြစ်ပါက ပင်စင်ဦးစီး ဌာနသို့လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့်တင်ပြပေးပါသည်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြုမိန့်ကျသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာအမှုတွဲအား မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
နှစ်ပြည့်ပင်စင်၊ လျှော့ပေါ့ပင်စင်နှင့် ဆေးပင်စင်တို့ကိုလည်း အလားတူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဆေးပင်စင်တွင် ရောဂါရာဇဝင်နှင့် ဆေးဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပါသည့် ဆေးမှတ်တမ်းပူးတွဲတင်ပြရပါသည်။

စနှစ်လုံး ဆိုသည်မှာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး တွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေပါ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များ၊ တာဝန်ချိန်စည်းကမ်းများ၊ ပြုမူဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းများနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် လမ်းညွှန်ချက်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများလိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အစီရင်ခံတင်ပြပြီး AB အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ပါသည်။
စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း တွင် လိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ မိမိတို့ဒီဂရီ ကောလိပ်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ လစဉ်ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ချက်များ လစဉ်ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ်အလိုက် ဝန်ထမ်းအင်အားကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းနှင့်စီမံကိန်းရုံးသို့ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးမှ တောင်းခံသည့် အချက်အလက်မှတ်တမ်းများလစဉ်ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးများအတွက် သင်ကြားရေးဆရာ၊ဆရာမများ၏ အချက်အလက်များ နှစ်စဉ်ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန်ကျန်ရှိစာရင်း၊ တက်ရောက်ပြီးစာရင်းတို့ကို အသက် အုပ်စုအလိုက်ပြုစု၍ နှစ်စဉ်ပေးပို့တင်ပြခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ဆွေးနွေးမှု ရလာဒ်များအရ ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေများကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းစသည်တို့ ဆောင်ရွက် ပါသည်။

မ ဆိုသည်မှာ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းခြင်း ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ တာဝန်စတင် ထမ်းဆောင်သည့် ဝန်ထမ်းအတွက် ကိုယ်ရေးဖိုင်ဖွင့်ပြီး ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်စာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်များကို ပြုစုထိန်းသိမ်းပါသည်။ အမှုထမ်းသက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းရေးသွင်းခြင်း၊ တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်သည့် အချိန်မှစ၍ ပင်စင်ယူသည့်တိုင်အောင် လုပ်သက်တစ်လျှောက် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုမှတ်တမ်းများကို ရေးသွင်းထိန်းသိမ်းမှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးသွင်းမှုတိုင်း အတွက် ကိုယ်ရေးဖိုင်တွင် သက်ဆိုင်ရာအမိန့်စာနှင့် စာရွက်စာတမ်းများတွဲထားပါသည်။ သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပညာသင်သွားရောက်ခြင်း၊ Workshop, Seminar, အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း၊ ရာထူးတိုး ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ နှစ်တိုးခံစားခြင်း၊ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်း၊ ဆုချီးမြှင့် ခံရခြင်း၊ ခွင့်ခံစားခြင်း၊ ဆရာ၊ဆရာမများ Vacation ထမ်းဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကို ရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်ကုန်ဆုံး တိုင်း အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်အား အစအဆုံးပြန်လည်စစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲမှ စစ်ဆေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး စာရင်းစစ်မှ ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုပါသည်။ ကာယကံရှင်များကိုလည်း တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ၎င်းတို့၏အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်အား စစ်ဆေး လက်မှတ်ရေးထိုးစေပါသည်။ ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်များသို့ အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်း စာအုပ်အားပေးပို့ပြီး ကိုယ်ရေးဖိုင်ကို မှတ်တမ်းနှင့်တကွ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းပါသည်။
ထို့အပြင် စီမံဌာန၏အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော စာဝင်စာထွက် မှတ်တမ်းတင် ခြင်းသည် အဓိကအရေးပါသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှဖြစ်စေ၊ ပြင်ပ ဌာနများမှဖြစ်စေ၊ ကျောင်းတွင်းဌာနများမှဖြစ်စေ ဝင်စာအဖြစ်ရောက်ရှိလာသည့် စာများကို e-mail မှတဆင့် Download ရယူပြီး Database အဖြစ်ပြုစု၍ နေ့စဉ်ဝင်စာများကို မှတ်တမ်းတင် ကာ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များကို အချိန်မီပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီး ထွက်စာအဖြစ် ဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ မပြီးကို Database မှတဆင့် ဝင်စာ၊ထွက်စာ မှတ်တမ်းများစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်အောင် စီမံဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ Database မှတ်တမ်း များကို ဖိုင်ဖြင့်တွဲ၍လည်း သိမ်းဆည်းထားပါသည်။
စီမံ၊ ဘဏ္ဍဍာ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနများမှ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနများသို့လည်းကောင်း၊ ပြင်ပဌာနများသို့လည်းကောင်း အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံပေးပို့ခြင်း၊ အချက်အလက်များ စုစည်းတင်ပြခြင်းတို့အတွက် ထွက်စာမှတ်တမ်းထားရှိကာ ထွက်စာအမှတ်စဉ်တပ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ရောက်ရှိအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။
ဤသို့ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်းဖြင့် ဝင်စာမှတ်တမ်းမှ ညွှန်ကြားလာသည့်စာများကို စိစစ် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ထွက်စာမှတ်တမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ပါသည်။

ဒ သည် ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများလိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ခွင့်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် AB အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးမေးမြန်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်အပြစ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပြစ်မှုပေါ်မူတည် ၍ ပြစ်ဒဏ်အမျိုးအစားများအလိုက် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ထို့အပြင် အခါအားလျော်စွာ အထက်အဆင့်ဆင့်၏ လမ်းညွှန်ချက်၊ ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တောင်းခံလာသည့်အချက်အလက်များအား ပြုစုတင်ပြအစီရင်ခံခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အထွေထွေလုပ်ငန်းများဖြစ်သော အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ မှတ်တမ်းတင်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လစဉ်လတိုင်း သင်ကြား၊စီမံဝန်ထမ်းများ၏ (၂)နှစ်လျှင် (၁)ကြိမ်နှစ်တိုးစေ့ရောက်မည့်နေ့ရက်အား တွက်ချက်ပြုစုခြင်း၊ (၅)မိုင်အထက်ခရီးသွားလာမှုများ တွက် မိခင်ဌာနမှ ကင်းကွာသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ခရီးသွားလာခွင့်၊ ဌာနချုပ်ထွက်ခွာခွင့်များ တင်ပြတောင်းခံခြင်း၊ မိမိတို့ဒီဂရီကောလိပ်၏ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနှင့် တကွ မှတ်တမ်းတင်ပြုစုထားရှိပြီး လိုအပ်သလို ပေးပို့တင်ပြခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ စီမံဌာနသည် သင်ကြားရေး ဆရာ၊ဆရာမများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနများအကြား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သင်ကြား၊သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများ ထိရောက်အောင်မြင် စေရန်လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် လည်းကောင်း၊ သင်ကြား၊စီမံဝန်ထမ်းများ ရရှိခံစားနိုင်သည့်ခံစားခွင့်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများနှင့် အညီရရှိခံစားနိုင်စေရန်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ အချိန်မီတင်ပြခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်အား ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့်တိုင်အောင် တိုးတက်ရပ်တည်နိုင်စေရန် အထောက် အပံ့ပေးလျက်ရှိသည့် ဌာနတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံဌာန၏ ပင်မလုပ်ငန်းများနှင့် တွဲလျက်လုပ်ငန်းများကို စီမံဌာနရှိ ဌာနစုမှူး(၁)ဦး၊ ဌာနခွဲစာရေး(၂)ဦးနှင့် အမှုတွဲထိန်း(၁)ဦး စုစုပေါင်း(၄)ဦးဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဌာနစုမှူး၏ ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဌာနခွဲစာရေး(၂)ဉီးက အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဌာနစုမှူးက ထပ်မံစိစစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမှုတွဲထိန်းသည် ဝင်စာ၊ထွက်စာမှတ်တမ်းများကို ရေးသွင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်သောမှတ်တမ်းများဖြန့်ဝေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ သို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဖိုင်များတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို စနစ်တကျ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဒေါ်စိုးစန္ဒာထက်ဝင်း
ဌာနမှူး
ဒေါ်သီသီကျော်
ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်သိင်္ဂီဝင်း
ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်ခင်မိုးဝင်း
အမှုတွဲထိန်း