စီမံဌာန

စီမံဌာန

စီမံဌာနသည္ အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၏ သင္ျကားေရး၊ စီမံခန့္ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနျကီးတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
စီမံဌာန၏အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ ခသံုးလံုး၊ တသံုးလံုး၊ ပနွစ္လံုး၊ စနွစ္လံုး၊မ၊ဒ တို့ကို အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ တိက်မွန္ျမန္စြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ခသံုးလံုးဆိုသည္မွာ ခန့္ထားေရး၊ ခြင့္ကိစၥ၊ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခန့္ထားေရး တြင္ သင္ျကားေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ဆရာမအင္အားကို လည္းေကာင္း၊ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားကို လည္းေကာင္း ဖြဲ့စည္းပံုနွင့္အညီ အထက္အဆင့္ဆင့္သို့ခြင့္ျပုမိန့္တင္ျပေတာင္းခံျပီး ခန့္ထားခြင့္ ရရွိသည့္အခါ စိစစ္ခန့္ထားေရးအဖြဲ့ဖြဲ့စည္းကာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခန့္အပ္သည့္ အမိန့္စာထုတ္ျပန္ျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ရာထူးတိုး/ေျပာင္းေရွြ့ ခန့္ထားျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းညွြန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာပံုစံမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ အမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္းစာအုပ္အရ လုပ္သက္ရမွတ္ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ခြင့္မွတ္တမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ျပီး ဝဖရမွတ္မ်ားစုစည္း၍ လွ်ို့ဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ အထက္ အဆင့္ဆင့္သို့ ေပးပို့ပါသည္။ ဖြဲ့စည္းပံုအရ ခန့္ထားမႈအင္အားစာရင္းနွင့္ ေန့စားဝန္ထမ္းခန့္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို လစဉ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို့ ေပးပို့ပါသည္။
ခြင့္ခံစားျခင္း တြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဉ္ကာလအတြင္း အေျကာင္းကိစၥရပ္အမ်ိုးအမ်ိုးအတြက္ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ခံစားနိုင္သည့္ခြင့္မ်ားကို နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒပါ ခြင့္စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရရွိေအာင္ စိစစ္တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံသည့္ခြင့္ကို အထက္အဆင့္ဆင့္သို့ တင္ျပေပးျခင္း၊ (၃)ေက်ာ္လြန္ခံစားသည့္ ခြင့္ကိစၥမ်ားကို အထက္အဆင့္ဆင့္သို့ အစီရင္ခံတင္ျပေတာင္းခံျခင္း တို့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ခ်ီးျမွင့္ျခင္း တြင္ နိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္သက္(၂)နွစ္ျပည့္လွ်င္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုတံဆိပ္၊ လုပ္သက္(၁၅)နွစ္ျပည့္လွ်င္ ျပည္သူ့ဝန္ထမ္းတံဆိပ္၊ လုပ္သက္ (၂၆) နွစ္ျပည့္လွ်င္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ တို့ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္လ်က္ ရွိရာ သင္ျကား၊ စီမံ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အဆိုပါဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္နိုင္ေရးအတြက္ (၁)နွစ္လွ်င္ (၁)ျကိမ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူလ်က္ သတ္မွတ္လုပ္သက္ျပည့္မီျပီး ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ကင္းရွင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စုစည္းတင္ျပေလွ်ာက္ထားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

တသံုးလံုး ဆိုသည္မွာ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ တာဝန္စြန့္လွြတ္ျခင္း၊ တာဝန္ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ရာထူးတိုး/ေျပာင္းေရွြ့ခန့္ထားျခင္း ခံရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသစ္ခန့္အပ္ျခင္းခံရလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ Workshop, Seminar ၊ သင္တန္း၊ ပညာသင္ စသည္မ်ား ေစလွြတ္ျခင္းခံရျပီးမိခင္ဌာနသို့ျပန္လည္ေရာက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလစာမဲ့ခြင့္ခံစားျပီး မိခင္ဌာနသို့ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပရျခင္းျဖစ္ျပီး စီမံဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိုလ္မ်ားအား အစီရင္ခံပံုစံမ်ားထုတ္ေပး ျခင္း၊ ျပန္လည္စုစည္း၍ အထက္ဆင့္ဆင့္သို့ စိစစ္တင္ျပျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အမႈထမ္းသက္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ Database မွတ္တမ္းျပုစုျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တာဝန္စြန့္လွြတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ရာထူးတိုး/ေျပာင္းေရွြ့ခန့္ထားျခင္း ခံရလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ Workshop, Seminar ၊ သင္တန္း၊ ပညာသင္ စသည္မ်ား ေစလွြတ္ျခင္း ခံရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလစာမဲ့ခြင့္ ခံစားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပင္စင္ခံစားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ စြန့္အစီရင္ခံစာတင္ျပရျပီး စီမံဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိုလ္မ်ားအား အစီရင္ခံပံုစံမ်ားထုတ္ေပး ျခင္း၊ ျပန္လည္စုစည္း၍ အထက္ဆင့္ဆင့္သို့ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္တင္ျပ ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းသက္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တာဝန္ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေရွာင္တခင္ခြင့္မွလြဲ၍ က်န္ခြင့္မ်ားခံစားျပီး ခြင့္ရက္ကုန္ဆံုးသည့္ေန့တြင္ မိခင္ဌာနသို့ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားသို့ေစလွြတ္ျခင္းခံရျပီး မိမိဌာနသို့ျပန္လည္ေရာက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ တြင္လည္းေကာင္း တာဝန္ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အစီရင္ခံစာတင္ျပရျပီး စီမံဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိုလ္မ်ားအား အစီရင္ခံပံုစံမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္စုစည္း၍ အထက္ဆင့္ဆင့္ သို့ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္တင္ျပျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္ ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ပနွစ္လံုး သည္ ပညာသင္သြားေရာက္ျခင္း၊ ပင္စင္ခံစားျခင္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္သြားေရာက္ခြင့္အတြက္ နိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ပံုစံမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ စိစစ္တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ့၏စစ္ေဆးမႈရမွတ္မ်ား တန္းစီဇယားတြင္ျဖည့္စြက္ျပီး လွ်ိုဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ကာ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ေရာက္ရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ပညာသင္ ေရြးခ်ယ္ေစလွြတ္သည့္ အမိန့္စာနွင့္ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ျပုသည့္ အမိန့္စာမ်ားရရွိသည့္အခါ ပညာသင္ေစလွြတ္ျခင္းခံရသည့္ပုဂၢိုလ္အတြက္ တာဝန္စြန့္လွြတ္ေျကာင္းအစီရင္ခံစာ တင္ျပေပးရ သည္။ ျပည္ပပညာသင္မွျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေျကာင္းအစီရင္ခံစာ ျပန္လည္တင္ျပေပးပါသည္။ ထိုသို့တင္ျပရာတြင္ သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက ေက်ာ္လြန္ရ သည့္အေျကာင္းအား သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိုလ္မွတဆင့္ေတာင္းခံျပီး အထက္အဆင့္ဆင့္သို့ ေျဖရွင္းလွြာ တင္ျပေပးပါသည္။ ျပည္ပသို့ ပညာသင္၊ Workshop, Seminar, သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းကို Database ျဖင့္မွတ္တမ္းျပုစုေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ပင္စင္ခံစားျခင္း တြင္အသက္(၆၀)နွစ္ျပည့္ခံစားသည့္ သက္ျပည့္ပင္စင္၊ လုပ္သက္(၃၀)နွစ္ ျပည့္ခံစားသည့္ နွစ္ျပည့္ပင္စင္၊ က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ တာဝန္မထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာေျကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေဆးဘုတ္အဖြဲ့၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခံစားသည့္ ေဆးပင္စင္၊ အသက္(၅၅)နွစ္ျပည့္ျပီး လုပ္သက္(၂၀)နွစ္ျပည့္ (သို့မဟုတ္) အသက္(၅၀)နွစ္ျပည့္ျပီး လုပ္သက္(၂၅)နွစ္ျပည့္ပါက ခံစားနိုင္ သည့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ပင္စင္တို့ပါဝင္ပါသည္။ သက္ျပည့္ပင္စင္ခံစားမည့္ပုဂၢိုလ္အား ျကိုတင္ျပင္ဆင္ခြင့္ ခံစားနိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိုလ္၏ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လွြာနွင့္အတူ အျငိမ္းစားမယူမီ ျကိုတင္ျပင္ဆင္ခြင့္(၄)လကို အထက္အဆင့္ဆင့္သို့ တင္ျပရျပီး အသက္(၆၀)နွစ္ျပည့္သည့္ေန့တြင္ တာဝန္စြန့္အစီရင္ခံစာတင္ေစပါသည္။ ထို့ေနာက္ အရာထမ္းျဖစ္လွ်င္ စီအက္စ္အာ(၂၆)ပံုစံ၊ အမႈထမ္းျဖစ္လွ်င္ စီအက္စ္အာ(၂၅)ပံုစံ တို့တြင္ျဖည့္စြက္ျပီး ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာလက္မွတ္၊ ျကြေးျမီကင္းရွင္းေျကာင္း (သို့မဟုတ္) အေျကေပးဆပ္ျပီးေျကာင္းခ်လံမိတၱူ၊ အမႈထမ္းသက္ မွတ္တမ္းစာအုပ္၊ ပင္စင္တြက္ခ်က္ပံုဇယား၊ လုပ္သက္မွတ္တမ္း၊ ခြင့္မွတ္တမ္းမ်ားနွင့္တကြ အရာထမ္းျဖစ္ပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို့လည္းေကာင္း၊ အမႈထမ္းျဖစ္ပါက ပင္စင္ဦးစီး ဌာနသို့လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္တင္ျပေပးပါသည္။ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပုမိန့္က်သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာအမႈတြဲအား မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
နွစ္ျပည့္ပင္စင္၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ပင္စင္နွင့္ ေဆးပင္စင္တို့ကိုလည္း အလားတူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဆးပင္စင္တြင္ ေရာဂါရာဇဝင္နွင့္ ေဆးဘုတ္အဖြဲ့၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိေျကာင္း မွတ္ခ်က္ပါသည့္ ေဆးမွတ္တမ္းပူးတြဲတင္ျပရပါသည္။

စနွစ္လံုး ဆိုသည္မွာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး တြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒပါ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္မ်ား၊ တာဝန္ခ်ိန္စည္းကမ္းမ်ား၊ ျပုမူဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ လမ္းညွြန္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ အစီရင္ခံတင္ျပျပီး AB အဖြဲ့၏ ဆံုးျဖတ္လမ္းညွြန္မႈအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း တြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ မိမိတို့ဒီဂရီ ေကာလိပ္တစ္ခုလံုးနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား လစဉ္ျပုစုေပးပို့ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လစဉ္ျပုစုေပးပို့ျခင္း၊ ဘ႑ဍာေရးနွစ္အလိုက္ ဝန္ထမ္းအင္အားျကိုတင္ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနနွင့္ တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရ အဖြဲ့၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းနွင့္စီမံကိန္းရံုးသို့ျပုစုေပးပို့ျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးမွ ေတာင္းခံသည့္ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားလစဉ္ျပုစုေပးပို့ျခင္း၊ ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး ရာထူးမ်ားအတြက္ သင္ျကားေရးဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား နွစ္စဉ္ျပုစုေပးပို့ျခင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္သို့ တက္ေရာက္ရန္က်န္ရွိစာရင္း၊ တက္ေရာက္ျပီးစာရင္းတို့ကို အသက္ အုပ္စုအလိုက္ျပုစု၍ နွစ္စဉ္ေပးပို့တင္ျပျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲမွ ေဆြးေနြးမႈ ရလာဒ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းစသည္တို့ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။

မ ဆိုသည္မွာ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္း ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တာဝန္စတင္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းအတြက္ ကိုယ္ေရးဖိုင္ဖြင့္ျပီး ၄င္းနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမိန့္စာမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ အမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကို ျပုစုထိန္းသိမ္းပါသည္။ အမႈထမ္းသက္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဉ္းေရးသြင္းျခင္း၊ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ပင္စင္ယူသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသြင္းထိန္းသိမ္းမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေရးသြင္းမႈတိုင္း အတြက္ ကိုယ္ေရးဖိုင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအမိန့္စာနွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြဲထားပါသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္ျခင္း၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ ပညာသင္သြားေရာက္ျခင္း၊ Workshop, Seminar, အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္း၊ ရာထူးတိုး ေျပာင္းေရွြ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ နွစ္တိုးခံစားျခင္း၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း၊ ဆုခ်ီးျမွင့္ ခံရျခင္း၊ ခြင့္ခံစားျခင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား Vacation ထမ္းေဆာင္ျခင္းစသည္တို့ကို ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ဘ႑ဍာေရးနွစ္ တစ္နွစ္ကုန္ဆံုး တိုင္း အမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္းစာအုပ္အား အစအဆံုးျပန္လည္စစ္ေဆး၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန အျကီးအကဲမွ စစ္ေဆးလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး စာရင္းစစ္မွ ထပ္ဆင့္စစ္ေဆးအတည္ျပုပါသည္။ ကာယကံရွင္မ်ားကိုလည္း တစ္နွစ္လွ်င္တစ္ျကိမ္ ၄င္းတို့၏အမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္းစာအုပ္အား စစ္ေဆး လက္မွတ္ေရးထိုးေစပါသည္။ ရာထူးတိုး/ေျပာင္းေရွြ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ ေျပာင္းေရွြ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားသို့ အမႈထမ္းသက္မွတ္တမ္း စာအုပ္အားေပးပို့ျပီး ကိုယ္ေရးဖိုင္ကို မွတ္တမ္းနွင့္တကြ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းပါသည္။
ထို့အျပင္ စီမံဌာန၏အေရးျကီးသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ စာဝင္စာထြက္ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းသည္ အဓိကအေရးပါသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အထက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပ ဌာနမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းတြင္းဌာနမ်ားမွျဖစ္ေစ ဝင္စာအျဖစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ စာမ်ားကို e-mail မွတဆင့္ Download ရယူျပီး Database အျဖစ္ျပုစု၍ ေန့စဉ္ဝင္စာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ကာ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ထြက္စာအျဖစ္ ဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ မျပီးကို Database မွတဆင့္ ဝင္စာ၊ထြက္စာ မွတ္တမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိရွိနိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ Database မွတ္တမ္း မ်ားကို ဖိုင္ျဖင့္တြဲ၍လည္း သိမ္းဆည္းထားပါသည္။
စီမံ၊ ဘ႑ဍာ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမ်ားသို့လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပဌာနမ်ားသို့လည္းေကာင္း အေျကာင္းျပန္ျကားျခင္း၊ အစီရင္ခံေပးပို့ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတင္ျပျခင္းတို့အတြက္ ထြက္စာမွတ္တမ္းထားရွိကာ ထြက္စာအမွတ္စဉ္တပ္ေပးျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို့ေရာက္ရွိေအာင္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။
ဤသို့ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ဝင္စာမွတ္တမ္းမွ ညွြန္ျကားလာသည့္စာမ်ားကို စိစစ္ ျကည့္ရႈနိုင္ျပီး ထြက္စာမွတ္တမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈကို ျပန္လည္စစ္ေဆးသိရွိနိုင္ပါသည္။

ဒ သည္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ခြင့္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံခန့္ခြဲေရးဆိုင္ရာအျမင့္ဆံုးအဖြဲ့အစည္းျဖစ္သည့္ AB အဖြဲ့၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ စစ္ေဆးေမးျမန္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့ကို ျပုလုပ္ျပီး ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အျပစ္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျပစ္မႈေပၚမူတည္ ၍ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိုးအစားမ်ားအလိုက္ အမိန့္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ထို့အျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အထက္အဆင့္ဆင့္၏ လမ္းညွြန္ခ်က္၊ ညွြန္ျကားခ်က္မ်ား အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေတာင္းခံလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပုစုတင္ျပအစီရင္ခံျခင္းတို့ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
အေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျဖန့္ေဝျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ့ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ့စည္းျခင္း၊ လစဉ္လတိုင္း သင္ျကား၊စီမံဝန္ထမ္းမ်ား၏ (၂)နွစ္လွ်င္ (၁)ျကိမ္နွစ္တိုးေစ့ေရာက္မည့္ေန့ရက္အား တြက္ခ်က္ျပုစုျခင္း၊ (၅)မိုင္အထက္ခရီးသြားလာမႈမ်ား တြက္ မိခင္ဌာနမွ ကင္းကြာသည့္ေန့ရက္မွစ၍ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ဌာနခ်ုပ္ထြက္ခြာခြင့္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊ မိမိတို့ဒီဂရီေကာလိပ္၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ားကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားနွင့္ တကြ မွတ္တမ္းတင္ျပုစုထားရွိျပီး လိုအပ္သလို ေပးပို့တင္ျပျခင္းတို့ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၏ စီမံဌာနသည္ သင္ျကားေရး ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ စီမံခန့္ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမ်ားအျကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး သင္ျကား၊သင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ ေစရန္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္နိုင္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ သင္ျကား၊စီမံဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိခံစားနိုင္သည့္ခံစားခြင့္မ်ားကို နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီရရွိခံစားနိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အထက္အဆင့္ဆင့္သို့ အခ်ိန္မီတင္ျပျခင္း၊ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္အား ေခတ္စနစ္နွင့္အညီ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ျပီး ေခတ္မီဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္သည့္ တကၠသိုလ္အဆင့္တိုင္ေအာင္ တိုးတက္ရပ္တည္နိုင္ေစရန္ အေထာက္ အပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ ဌာနတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
စီမံဌာန၏ ပင္မလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ တြဲလ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံဌာနရွိ ဌာနစုမႉး(၁)ဦး၊ ဌာနခြဲစာေရး(၂)ဦးနွင့္ အမႈတြဲထိန္း(၁)ဦး စုစုေပါင္း(၄)ဦးျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဌာနစုမႉး၏ ျကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ဌာနခြဲစာေရး(၂)ဉီးက အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဌာနစုမႉးက ထပ္မံစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အမႈတြဲထိန္းသည္ ဝင္စာ၊ထြက္စာမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသြင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားျဖန့္ေဝျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သို့ေပးပို့ျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းဖိုင္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းတို့ကို စနစ္တက် တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေျကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒၚစိုးစႏၵာထက္ဝင္း
ဌာနမွဴး
ေဒၚသီသီေက ်ာ္
ဌာနခြဲစာေရး
ေဒၚသိဂၤ ီဝင္း
ဌာနခြဲစာေရး
ေဒၚခင္မိုးဝင္း
အမႈတြဲထိန္း