စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စီးပြားေရးပညာဌာန

ရည္ရြယ္ခ်က္

  • စီးပြားေရး က႑စံု တတ္က်ြမ္းႏွံ႔စပ္၍ အသိပညာ အေတြ႕အၾကံဳ အရည္အေသြးျပည့္စံုေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္နွင္႔အဆင္႔တူ ျဖန္႔က်က္နယ္ပယ္စံုတြင္ ေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီအပ္စပ္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္း ပညာမ်ားအသံုးျပုျခင္း  ျဖင့္ ခတ္မီွဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရး အသက္ေမြးမႈ  က႑        တြင္ အရည္အေသြးရိွျပီး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား  အား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေမြးထုတ္ေပးရန္၄င္း၊ စီးပြားေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင္႔အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္၄င္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

  • အသက္ေမြးေက်ာင္းဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရပ္တြင္္က်ြမ္းက်င္ထက္ျမက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွျပီးလက္ေတြ႔အသံုးခ်နိုင္ေသာ ေခတ္မီွဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင္.ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးက႑စံု တြင္ စီးပြားေရး အသိအျမင္ ခံယူခ်က္ ႏွင့္ အသိပညာ ျပည့္ဝေသာရိွေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
  • အသက္ေမြးေက်ာင္းဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရပ္တြင္္က်ြမ္းက်င္ထက္ျမက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွျပီးလက္ေတြ႔အသံုးခ်နိုင္ေသာ ေခတ္မီွဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင္.ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရး က႑စံု တြင္ စီးပြားေရး အသိအျမင္ ခံယူခ်က္ ႏွင့္ အသိပညာ ျပည့္ဝေသာရိွေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Long Term Strategic Objectives

  • To create a constructive deeply held and widely share culture in which every student has a strong spirit of possessing positive value, leadership ability, motivation and commitment
  • To offer efficient, creative teaching techniques of faculty members with reliable quality to the students
  • To build a constructive network with external & internal stakeholders (business associates and partners)
  • To seek to connect   IT business experts and partners and invite and participate them in making IT related business decisions and case assignment for curriculum development
  • To uplift faculty members to get enrichment and enlargement in the respective teaching related subject areas
  • To empower students in making freedom decisions for innovative ideas and concepts in the competitive academic industry
  • To develop a motived teaching society in which teachers, students and stakeholders retain mutual understanding spirit and maintain ethical culture.
Name : Dr. Thynn Thynn Myint
Position : Professor/Head of Department
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: Professor/Head of DepartmentB.Com(Hons:), DCMM(India), MBA(International University of Japan) , Ph.D (Commerce)
Dr. Le Le Wai
Name : Dr. Le Le Wai
Position : Professor
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Econ(Hons:), M.Econ, Ph.D (Economics)
Daw Sandar
Name : Daw Sandar
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Econ(Hons:), M.Econ (Economics)
Daw Sandar Win
Name : Daw Sandar Win
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Com (Hons:), M.Com, M.A(Business Administration) (Hiroshiama University)
Dr.Nyein Nyein
Name : Dr.Nyein Nyein
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: Ph.D (Statistics)
Daw Me Me Khin
Name : Daw Me Me Khin
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: M.Econ (Statistics)
Daw Nan Thida Win
Name : Daw Nan Thida Win
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Com (Hons:), M.Com
Daw Win Yin Htike
Name : Daw Win Yin Htike
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Com (Q), MBA
Daw May Su Myat
Name : Daw May Su Myat Htway Aung
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Com (Q), M.Com,
Daw Moe Moe Htay
Name : Daw Moe Moe Htay
Position : Professor
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Com (Q), M.Com
Daw Khin Htar Htar
Name : Daw Khin Htar Htar Thwe
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: M.Econ (Economics)
Daw Yee Mon Thant
Name : Daw Yee Mon Thant
Position : Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Econ (Q) (Statistics),
M.Econ(Statistics)
Daw Chan Myae July
Name : Daw Chan Myae July
Position : Assistant Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.Econ(Economics), M.Econ (Economics), MA(Public Economics)
Daw Mon Mon Oo
Name : Daw Mon Mon Oo
Position : Assistant Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: BBM,MBA,M.A(Economics)
Daw Win Yin Htike
Name : Daw Cho Me Maung Muang
Position : Assistant Lecturer
Department : Business and Economics Department
Educational
Background
: B.A(Business Science)(Q), M.Com,
Master in Urban Analysis and Management