စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စီးပြားေရးပညာဌာန

ရည္ရြယ္ခ ်က္

  • စီးပြားေရး က႑စံု တတ္က်ြမ္းႏွံ႔စပ္၍ အသိပညာ အေတြ႕အၾကံဳ အရည္အေသြးျပည့္စံုေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္နွင္႔အဆင္႔တူ ျဖန္႔က်က္နယ္ပယ္စံုတြင္ ေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီအပ္စပ္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္း ပညာမ်ားအသံုးျပုျခင္း  ျဖင့္ ခတ္မီွဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရး အသက္ေမြးမႈ  က႑        တြင္ အရည္အေသြးရိွျပီး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား  အား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေမြးထုတ္ေပးရန္၄င္း၊ စီးပြားေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင္႔အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္၄င္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ ်က္

  • အသက္ေမြးေက်ာင္းဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရပ္တြင္္က်ြမ္းက်င္ထက္ျမက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွျပီးလက္ေတြ႔အသံုးခ်နိုင္ေသာ ေခတ္မီွဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင္.ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးက႑စံု တြင္ စီးပြားေရး အသိအျမင္ ခံယူခ်က္ ႏွင့္ အသိပညာ ျပည့္ဝေသာရိွေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
  • အသက္ေမြးေက်ာင္းဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရပ္တြင္္က်ြမ္းက်င္ထက္ျမက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွျပီးလက္ေတြ႔အသံုးခ်နိုင္ေသာ ေခတ္မီွဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင္.ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရး က႑စံု တြင္ စီးပြားေရး အသိအျမင္ ခံယူခ်က္ ႏွင့္ အသိပညာ ျပည့္ဝေသာရိွေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေဒါက္တာ သင္းသင္းျမင့္
ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)
ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေဝ
ပါေမာကၡ
Dr.Nyein Nyein
ေဒါက္တာ ၿငိမ္းၿငိမ္း
တြဲဖက္ပါေမာကၡ
Daw Me Me Khin
ေဒၚမီမီခင္
ကထိက
ေဒၚနန္းသီတာဝင္း
ကထိက
ေဒါက္တာ၀င္းယဥ္ထိုက္
ကထိက
ေဒၚေမစုျမတ္ေထြးေအာင္
ကထိက
ေဒၚမိုးမိုးေဌး
ကထိက
ေဒၚျမင့္သူဇာအိ
ကထိက
Daw Khin Htar Htar
ေဒၚခင္ထားထားသြယ္
ကထိက
Daw Yee Mon Thant
ေဒၚရည္မြန္သန္ ့
ကထိက
ေဒၚခ ်မ္းေျမ ့ဂ ်ဴလိုင္
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚမြန္မြန္ဦး
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚခိ ်ဳမီေမာင္ေမာင္
လက္ေထာက္ကထိက