ကြန္ျပဴတာသိပၸံပညာဌာန

ရည္မွန္းခ ်က္မ ်ား

  • ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနသည္ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခငူ္မ်ားကိုျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရး၊နည္းပညာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္အေျခအေနေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည့္အျပင္ နည္းပညာကူးေျပာင္းမွဳကိုတြန္းအားေပးကာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ လူမွဳကြန္ယက္ ကိုေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အေျမာ ္အျမင္

  • ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနသည္ လူ႕အသိုက္အဝန္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခတ္မီေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳမ်ားအားလံုးကို စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစသည့္ အျပင္ ゞင္း၏ အခန္းက႑ သည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳရ႐ွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါလိမ့္မည္။
  • ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွစ၍ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနသည္ ၂၁ ရာစု၏ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာတုန္႕ျပန္ႏိုင္သည့္ သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။

ရည္မွန္းခ ်က္မ ်ား

မစ္႐ွင္ႏွင့္အေျမာ္အျမင္ကိုရ႐ွိေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ (၅)ရပ္ထား႐ွိပါသည္။

  •     ကြန္ပ်ဴတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ထိုးထြင္းတီထြင္ႏိုင္စြမ္းအား ႏွင့္ ဥာဏ္႐ွိစြာျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ အသံုးျပဳရမည္ကိုေက်ာင္းသားမ်ားကိုသင္ၾကားရန္။
  •     လူ႕အသိုက္အဝန္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပညာရပ္ဘာသာရပ္တစ္ခုထက္ပိုေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား ၌ တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
  •    ျမန္စြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာကမၻာႀကီးတြင္အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းစြာအသိပညာဗဟုသုတအသစ္မ်ား မည္ကဲ့သို႕ရ႐ွိႏိုင္သည္ကို သင္ၾကားေပးရန္။
  •   လက္ေတြ႕ႏွင့္ဆိုင္ေသာသင္ယူမွဳအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။
  •   ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကိုတီထြင္ဖန္တီးတတ္ရန္၊ မွ်ေဝတတ္ရန္ႏွင့္ အသံုးခ်တတ္ရန္ျဖစ္သည့္အျပင္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ လည္းထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖ႐ွင္းတတ္သူမ်ားျဖစ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသင္ၾကားေပးရန္။
ေဒါက္တာေက ်ာ္မိုးမင္းBSc
(Phys), BEd (Phys & Maths), MEd (Adm & Supervision), MSc (Computer Science), Ph.D. (Computer Science)
တြဲဖက္ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)
Daw Phyu Moe Nyunt
ေဒၚျဖဴမိုးၫႊန္ ့
BA(Hons:) (Geo), DCSC(Computer), MA (Geo), MSc (Computer Science)
ကထိက
Daw Khaing Me Me Zaw
ေဒၚခိုင္မီမီေဇာ္
BSc (Chem), PGDCA (Computer Application), MSc (Computer Science)
သရုပ္ျပ