ကြန္ပ ်ဴတာဌာန

ကြန္ပ ်ဴတာဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ ်ား

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ ကြန္ပ်ဴတာဌာနသည္ မိမိတို႔၏ ဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာဌာနအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၁။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။ ရံုးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

  • အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ပထမနွစ္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို မိမိဒီဂရီေကာလိပ္မွ သီးျခား ေခၚယူသည့္အတြက္ ၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာတင္သူ စာရင္းမ်ား ျပဳစုျခင္းနွင့္ ၀င္ခြင့္ရစာရင္းမ်ား ေၾကျငာသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
  • ဘာသာရပ္ (၄)ခုတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းသား ကတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ Smart Card  မ်ား အခ်ိန္မီ ထုတ္ေပးနိုင္ေအာင္ database မ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား scan ဖတ္ေစၿပီး အခ်ိန္မီ ျပီးစီးေအာင္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။
  • ပညာသင္နွစ္အလိုက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားေပးျခင္း။

၂။ ရံုးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  • ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ေပးပို႕လာေသာ e-mail မ်ား လက္ခံေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက e-mail မ်ား ျပန္လည္ေပးပို႕ေပးျခင္း။
  • ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လစဥ္ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးရာနွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

၃။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  • အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ ကြန္ပ်ဳတာစက္ခန္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ UPS မ်ား၊ LCD Multimedia projector မ်ား၊ Wall screen မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိပါက အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္နိုင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ေဒၚေကသီေအာင္
B.Sc(Math), D.C.Sc, Dip in English
လက္ေထာက္စနစ္မန္ေနဂ ်ာ
Daw Ohnmar Moe
ေဒၚဥမၼာမိုး
B.Sc(Zoo), P.D.C.S
ကြန္ပ ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴး