အင္ဂ ်င္နီယာဌာန

နယ္ေျမအင္ဂ ်င္နီယာဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ ်ား

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္ နယ္ေျမအင္ဂ်င္နီယာဌာနသည္ မိမိတို႔၏ ဒီဂရီေကာလိပ္ ကို အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားရန္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေစေရး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၁။ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။ စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။ အေဆာက္အဦးမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁။ သန္႔ရွင္းသာယာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 • ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္ရွိ ေရေျမာင္းမ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ အမႈိက္မ်ား ရွင္းလင္း ျခင္းကို စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္မ်ား၊ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု၊ သန္႔စင္ ခန္းမ်ားကို အေဆာင္အလိုက္ အထပ္အလိုက္ ေဆးေၾကာေပးျခင္း၊ အတြင္းအျပင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလွ်ာက္လမ္းစၾကံၤမ်ား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ကြန္ပ်ဴတာခန္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ား၊ ျမက္ခင္းမ်ားကို စိမ္းလန္းလွပေစရန္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း။
 • နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို အေဆာင္အလိုက္ အထပ္အလိုက္ ၂၄ နာရီ တာ၀န္ခ်ထားျခင္း။
 • သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခမ္းအနားမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္း

၂။ စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ ကြန္ပ်ဳတာခန္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ Air Conditioner မ်ား၊ Sound System မ်ား၊ LCD Multimedia projector မ်ား၊ Wall screen မ်ားကို မတ္လ၊ ေမလ၊ စက္တင္ဘာလ၊ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လဲလွယ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စနစ္တက်စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ခ်က္ျခင္း စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း။

၃။ အေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

 • စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္မ်ား၊ မိုးလံုေလလံုအားကစား႐ံု၊ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။
 • ေရလံုေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ေရစက္မ်ား၊ မီးစက္မ်ား၏ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္မ်ား မိုးလံုေလလံုအားကစား႐ံု၊ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သန္႔ရွင္းလွပေရးအတြက္ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း။
 • ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေသာ အႏၱရာယ္ရွိအေဆာက္အဦမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံျခင္း။
 • တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ လုပ္ကိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ အမ်ိဳးအစားေကာင္း/မေကာင္း၊ အရည္အေသြး ျပည့္/မျပည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

နယ္ေျမအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမႉးနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား

ေဒၚခင္ေလးေဇာ္
အင္ဂ်င္နီယာမႉး
3
ဦးဖိုးေရွြထူး
အျကီးတန္းစာေရး
2
ေဒၚေအးျမျမမိုး
ဌာနခြဲစာေရး
1
ဦးျမင့္ေအး
စက္ေမာင္း(၃)