အဂၤလိပ္စာဌာန

ရည္ရြယ္ခ ်က္

  •  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္။
  • လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္။
  • သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္။
  •  ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္။

ရည္မွန္းခ ်က္

  • သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္လိုအပ္ေသာအဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို   တိက်မွန္ကန္စြာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုသံုးစြဲတတ္ရန္။

ေနာက္ခံသမိုင္း

  • အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကာလ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္အဂၤလိပ္စာဌာန၌ဆရာမ (၂)ဦးကိုခန့္ထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းအစီအစဥ္ (၂) ခုျဖင့္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာဌာနမွ သာမာန္အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္အျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာ သင္တန္းတြင္၄င္း၊ အထူးျပဳအဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္အျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္၄င္း သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀ဝ၆-၂၀ဝ၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို သတင္းအတတ္ပညာ သင္တန္း၌စတင္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။Tourism Studies and Management   ဒီပလိုမာ သင္တန္းတြင္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို  ၂၀ဝ၇-၂၀ဝ၈ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ပို႕ခ်ခဲ့ၿပီး ယေန႕တိုင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထိ  Winner   ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီမွဖြင့္လွစ္ေသာ  ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းတြင္လ ည္း ICT  ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို အဂၤလိပ္စာဌာနမွ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတတ္ပညာ သင္တန္း၌ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို  စတင္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
  • ယခုအခါ အဂၤလိပ္စာဌာနအေနျဖင့္အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္မွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း (၄)ခု၊ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း(၁)ခု၊ ဘြဲ႕လြန္ ဒီပလိုမာ သင္တန္း(၁)ခုတို႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႕ခ်လ်က္ရွိပါသည္။
ေဒၚအိေရႊစင္သိန္း
ကထိက
ေဒၚသႏၲာမင္း
ကထိက
ေဒၚေအးေအးမူ
ကထိက
ေဒၚဝင္းမဥၨဴ
ကထိက
ဦးေအာင္ကိုကိုမင္း
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚဆုမြန္ျမင့္
နည္းျပ
ေဒၚၿဖိဳးသူထိုက္
နည္းျပ
ေဒၚထူးထူးေအာင္မိုး
နည္းျပ
ေဒၚသီရိေဝ
နည္းျပ