ဘဏ္ဍာဌာန

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ်ကို ၂၀ဝ၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ၂၁ရက်တွင် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် တိုးမြုင့်ခဲ့ပါသည်။  ဘဏ္ဍာဌာနသည် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ အခြေခံကျသော အပိုင်းတွင်ပါဝင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤဒီဂရီကောလိပ် တစ်ခုလုံးအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများအားလုံးကိုတာဝန်ယူရသော ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ကျောင်းလခ ငွေကောက်ခံခြင်း၊ ငွေသွင်း/ထုတ်လုပ်ငန်းများကို ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ကြားစီမံဌာန အားလုံး၏ အသုံးစရိတ်များအတွက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍဍာဌာနအား ဌာနစိတ် (၅) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်းဌာနများမှာ ငွေလက်ခံဌာန၊ စာရင်းပြုဌာန၊ လစာနှင့်စရိတ်ဌာန၊ အသုံးစရိတ်များနှင့်  Budget ဌာန၊ စတိုဌာနတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ်ကို ၂၀ဝ၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကောလိပ်အဆင့်မှ ဒီဂရီကောလိပ် အဆင့်သို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ  ၂၁ ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာဒီဂရီကောလိပ် ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတွင် (က) ဘဏ္ဍာဌာန(ခ)စီမံဌာန (ဂ)ကျောင်းသားရေးရာဌာန (ဃ)စာကြည့်တိုက်ဌာနနှင့်(စ)နယ်မြေဌာနဟူ၍ ဌာနကြီး(၆)ခုရှိပါသည်။

ဘဏ္ဍာဌာန၏လုပ်ဆောင်ချက်များ

ဘဏ္ဍာဌာန တွင် Section(၅)ခု ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ (၁)ငွေလက်ခံ Section၊ (၂) စာရင်းပြု Section၊ (၃)လစာစရိတ် Section၊ (၄)ဘတ်ဂျက် Sectionနှင့်(၅)စတို Section  ဟူ၍ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

()ငွေလက်ခံ Section၏လုပ်ဆောင်ချက်များ

ကျောင်းသား/သူများ၏ ကျောင်းလခစသည်များနှင့်အခြားငွေကြေးကိစ္စများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

ကျောင်းသား/သူများ၏ ပညာသင်ကာလ(၁)နှစ်စာ အတွက် ပထမပညာသင်ကာလနှင့်   ဒုတိယပညာသင် ကာလဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားရာ ပထမပညာသင်ကာလ အတွက် နိုဝင်ဘာ တတိယအပတ်နှင့် ဒီဇင်ဘာလတို့တွင် ကျောင်းအပ်လက်ခံပြီး ဒုတိယပညာသင်ကာလ အတွက် ဇွန်လတွင်ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

တစ်ဦးချင်းကောက်ခံရရှိသည့်ငွေကြေးများကို     Receive Book  တွင်ရေးသွင်းလက်ခံထားပြီး ငွေသွင်းကောင်တာ ပိတ်ချိန်ညနေ(၃)နာရီတွင် ကောက်ခံရရှိငွေများကို စာရင်းချုပ်ပြီး Receive Book  ရှိကျောင်းသား/သူများ စာရင်း နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှုမန်ကန်မှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ(ဌ.စ)စာအုပ်ထဲတွင် စာရင်းများရေးသွင်းပြီး၊ ဘဏ္ဍာဌာန၏ငွေတိုက်ထဲသို့ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းခဲ့ရပါသည်။ တစ်ညတာသိမ်းဆည်းထားသော ငွေတိုက်ထဲမှ ငွေကြေးများကို ရုံးဖွင့်ချိန်တွင်ပြန်လည်၍ ထုတ်ယူပြီး သတ်ဆိုင်ရာဘဏ်ခွဲသို့ နေ့မကူးဘဲ ငွေသွင်းရပါသည်။ ငွေသွင်းပြီး၍ရရှိသော ချလံများကို သက်ဆိုင်ရာ(ဌ.စ)စာအုပ်တွင် စာရင်းရေးသွင်း၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော ငွေစာရင်းများကို ဘဏ္ဍဍာဌာန၏အကြီးအကဲက လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပါသည်။

() စာရင်းပြု Section ဌာန၏လုပ်ဆောင်ချက်များ

တာဝန်ဖြင့်ခရီးသွားသော သင်ကြား၊ စီမံဝန်ထမ်းများ အတွက် ခရီးစရိတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ မတ်လ နှင့်

စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပသော စာမေးပွဲများ အတွက် တာဝန်ကျသော သင်ကြား၊ စီမံဝန်ထမ်းများအား ချီးမြင့်ငွေများထုတ်ပေးခြင်း၊ သင်ကြားရေးဌာနများအား စာသင်ချိန်အလိုက် ချီးမြင့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ကိုလည်းရာထူးအလိုက် လစဉ်ချီးမြင့်ငွေများထုတ်ပေးခြင်း၊ စီးပွားပညာထူးချွန်ဆုရရှိသော ကျောင်းသား/သူများနှင့် scholarship ရရှိသော ကျောင်းသား/သူများအားပညာသင်စရိတ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အဖြေလွှာစစ်ဆေးပေးပါသော ဆရာ/မများအား စစ်ဆေးခ ချီးမြင့်ငွေများကိုလည်း ထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

၎င်းအပြင် ကျောင်းတွင်းအသုံးစရိတ်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲပြီး (ဌစ)စာရင်းတွင်လည်း မှတ်တမ်းတင်ရေးသွင်းရပါသည်။ ရငွေ/သုံးငွေ များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ(ဌစ) စာအုပ်တို့တွင်လည်း စာရင်းရေးသွင်း မှတ်တမ်းထားရပါသည်။ ကောက်ခံရရှိသော ငွေကြေးများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ Other Account ရငွေစာအုပ်နှင့် demand စာရင်းစာအုပ်တို့တွင်လည်း မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်၍ စာရင်းရေးသွင်းရပါသည်။ ဤသို့အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် စာရင်းပြု section ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

(၃) လစာစရိတ် section ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ

လစဉ်အလိုက်လစာရေးဆွဲရာတွင် ပြန်တမ်းဝင်သင်ကြား/စီမံအရာထမ်းအားလုံးကို TF-17 ပုံစံဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် TF-18 အတွင်းအပြင်ပုံစံစာရွက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နေ့စားဝန်ထမ်းများအား Master Roll ပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရေးဆွဲရပါသည်။ ၎င်းအပြင် နှစ်တိုးခံစားမည့်အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ လုပ်သက်ခွင့်ယူမည် ဝန်ထမ်းများ၊ အသက်အာမခံထားရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ အိမ်လခပေးဆောင်ရမည့်ဝန်ထမ်းများ၊ ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရသည့် အရာထမ်းဝန်ထမ်းများ၊ သင်ကြားစီမံဝန်ထမ်းများ၏ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ရာတွင် LPC ပြုလုပ်ပေးရခြင်း၊ ပင်စင်ကိစ္စအရပ်ရပ် စသည်များကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ရသောဌာနသည် လစာစရိတ် Section ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

() Budget Section ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ

ဘတ်ချက်ဌာနသည် ငွေလုံးငွေရင်းနှင့် သာမန်အရ/အသုံးစာရင်းများကို လအလိုက် စာရင်းပြုစု ရေးသွင်းခြင်း၊ လချုပ်စာရင်း၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများကိုလည်းရေးဆွဲရန် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)သို့ ပေးပို့ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် အပိုအလိုစာရင်းများရေးဆွဲပြီး ဥိးစီးဌာနသို့ တင်ပြ အစီရင်ခံစာပေးပို့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များ၏ စာရင်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးသားပြီး ခွင့်ပြျချက်ရရှိပါက ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် သုံးစွဲရပါသည်။ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ဦးစီးဌာနနှင့် စာရင်းများ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ရသစ(၆) ရေးဆွဲရပါသည်။ ၎င်းအဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် Budget Section ၏  လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

() စတို Section၏လုပ်ဆောင်ချက်များ

စတိုဌာနသည် ပစ္စည်းများဝယ်ယူသိုလှောင်၍ ထားရှိသောဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငွေစာရင်း ခေါင်းစဉ်အလိုက် Budget မှသတ်မှတ်ပေးသော ငွေကြေးများကို ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကိုလည်း ဝယ်ယူရပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးသော ပစ္စည်းများကို စတိုထဲသို့ ချက်ချင်းမထည့်ဘဲ လက်ကျန်ပစ္စည်းများကို စာရင်းကောက်ပြီးမှသာ ဝယ်ယူပစ္စည်းများကို ထည့်ရပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးစီးသည့် ပစ္စည်းစာရင်းများကို စတိုလယ်ဂျာစာအုပ်ထဲသို့ အရစာရင်းပြုစု ရေးသွင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အလိုရှိသော ပစ္စည်းများကို တောင်းခံလာခဲ့လျှင်လည်း သက်ဆိုင်ရာအရာထမ်း၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးရခြင်း၊ စာရင်း အဝင်အထွက်စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ တစ်လတစ်ခါ လက်ကျန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများသည် စတိုဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဒေါ်စိန်စိန်မြင့်
ဌာနခွဲမှူး
Daw Thin Thin Mon
ဒေါ်သင်းသင်းမွန်
ဌာနစုမှူး
2
ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း
စာရင်းကိုင်(၂)
4
ဒေါ်ယုယုအောင်
ဌာနခွဲစာရေး
5
ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်
ဌာနခွဲစာရေး
img10
ဒေါ်သန္တာလင်း
စာရင်းကိုင်(၂)