ဘ႑ာဌာန

အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာေကာလိပ္ကို ၂၀ဝ၄ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန့တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ၂၁ရက္တြင္ အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ တိုးျမုင့္ခဲ့ပါသည္။  ဘ႑ာဌာနသည္ အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၏ အေျခခံက်ေသာ အပိုင္းတြင္ပါဝင္ျပီး စီမံခန့္ခြဲမႈဌာန၏ ဌာနခြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤဒီဂရီေကာလိပ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ေငြေျကးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအားလံုးကိုတာဝန္ယူရေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းလခ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ ေငြသြင္း/ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘဏ္နွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္ျကားစီမံဌာန အားလံုး၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဘ႑ဍာဌာနအား ဌာနစိတ္ (၅) ခုျဖင့္ ဖြဲ့စည္းထားျပီး ၄င္းဌာနမ်ားမွာ ေငြလက္ခံဌာန၊ စာရင္းျပုဌာန၊ လစာနွင့္စရိတ္ဌာန၊ အသံုးစရိတ္မ်ားနွင့္  Budget ဌာန၊ စတိုဌာနတို့ ျဖစ္ျကပါသည္။

အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာေကာလိပ္ကို ၂၀ဝ၄ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန့တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာလိပ္အဆင့္မွ ဒီဂရီေကာလိပ္ အဆင့္သို့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ  ၂၁ ရက္ေန့တြင္ တိုးျမွင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္ ၏ စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈပိုင္းတြင္ (က) ဘ႑ာဌာန(ခ)စီမံဌာန (ဂ)ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန (ဃ)စာျကည့္တိုက္ဌာနနွင္ ့(စ)နယ္ေျမဌာနဟူ၍ ဌာနျကီး(၆)ခုရွိပါသည္။

ဘ႑ာဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဘ႑ာဌာန တြင္ Section(၅)ခု ျဖင့္ဖြဲ့စည္းထားပါသည္။ (၁)ေငြလက္ခံ Section၊ (၂) စာရင္းျပု Section၊ (၃)လစာစရိတ္ Section၊ (၄)ဘတ္ဂ်က္ Sectionနွင္ ့(၅)စတို Section  ဟူ၍ဖြဲ့စည္းထားပါသည္။

()ေငြလက္ခံ Section၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ေက်ာင္းလခစသည္မ်ားနွင္ ့အျခားေငြေျကးကိစၥမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာသင္ကာလ(၁)နွစ္စာ အတြက္ ပထမပညာသင္ကာလနွင့္   ဒုတိယပညာသင္ ကာလဟူ၍ နွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားရာ ပထမပညာသင္ကာလ အတြက္ နိုဝင္ဘာ တတိယအပတ္နွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို့တြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျပီး ဒုတိယပညာသင္ကာလ အတြက္ ဇြန္လတြင္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြေျကးမ်ားကို     Receive Book  တြင္ေရးသြင္းလက္ခံထားျပီး ေငြသြင္းေကာင္တာ ပိတ္ခ်ိန္ညေန(၃)နာရီတြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကို စာရင္းခ်ုပ္ျပီး Receive Book  ရွိေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္း နွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိစစ္ေဆးျပီး ကိုက္ညီမႈမန္ကန္မႈရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ(ဌ.စ)စာအုပ္ထဲတြင္ စာရင္းမ်ားေရးသြင္းျပီး၊ ဘ႑ာဌာန၏ေငြတိုက္ထဲသို့ လံုျခံုစြာ သိမ္းဆည္းခဲ့ရပါသည္။ တစ္ညတာသိမ္းဆည္းထားေသာ ေငြတိုက္ထဲမွ ေငြေျကးမ်ားကို ရံုးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ျပန္လည္၍ ထုတ္ယူျပီး သတ္ဆိုင္ရာဘဏ္ခြဲသို့ ေန့မကူးဘဲ ေငြသြင္းရပါသည္။ ေငြသြင္းျပီး၍ရရွိေသာ ခ်လံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ(ဌ.စ)စာအုပ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရပါသည္။ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကို ဘ႑ဍာဌာန၏အျကီးအကဲက လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပုပါသည္။

() စာရင္းျပု Section ဌာန၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

တာဝန္ျဖင္ ့ခရီးသြားေသာ သင္ျကား၊ စီမံဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ခရီးစရိတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ မတ္လ နွင့္

စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲမ်ား အတြက္ တာဝန္က်ေသာ သင္ျကား၊ စီမံဝန္ထမ္းမ်ားအား ခ်ီးျမင့္ေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ သင္ျကားေရးဌာနမ်ားအား စာသင္ခ်ိန္အလိုက္ ခ်ီးျမင့္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုလည္းရာထူးအလိုက္ လစဥ္ခ်ီးျမင့္ေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားပညာထူးခြ်န္ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားနွင့္ scholarship ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားပညာသင္စရိတ္ထုတ္ေပးျခင္းနွင့္ အေျဖလွြာစစ္ေဆးေပးပါေသာ ဆရာ/မမ်ားအား စစ္ေဆးခ ခ်ီးျမင့္ေငြမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

၄င္းအျပင္ ေက်ာင္းတြင္းအသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲျပီး (ဌစ)စာရင္းတြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းရပါသည္။ ရေငြ/သံုးေငြ မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ(ဌစ) စာအုပ္တို့တြင္လည္း စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းထားရပါသည္။ ေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြေျကးမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ Other Account ရေငြစာအုပ္နွင့္ demand စာရင္းစာအုပ္တို့တြင္လည္း မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္၍ စာရင္းေရးသြင္းရပါသည္။ ဤသို့အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စာရင္းျပု section ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

(3) လစာစရိတ္ section ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လစဥ္အလိုက္လစာေရးဆြဲရာတြင္ ျပန္တမ္းဝင္သင္ျကား/စီမံအရာထမ္းအားလံုးကို TF-17 ပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ TF-18 အတြင္းအျပင္ပံုစံစာရြက္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေန့စားဝန္ထမ္းမ်ားအား Master Roll ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရးဆြဲရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ နွစ္တိုးခံစားမည့္အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား လုပ္သက္ခြင့္ယူမည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသက္အာမခံထားရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္လခေပးေဆာင္ရမည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အရာထမ္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္ျကားစီမံဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျပာင္းအေရွြ့လုပ္ရာတြင္ LPC ျပုလုပ္ေပးရျခင္း၊ ပင္စင္ကိစၥအရပ္ရပ္ စသည္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ျပုလုပ္ရေသာဌာနသည္ လစာစရိတ္ Section ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

() Budget Section ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဘတ္ခ်က္ဌာနသည္ ေငြလံုးေငြရင္းနွင့္ သာမန္အရ/အသံုးစာရင္းမ်ားကို လအလိုက္ စာရင္းျပုစု ေရးသြင္းျခင္း၊ လခ်ုပ္စာရင္း၊ နွစ္ခ်ုပ္စာရင္းမ်ားကိုလည္းေရးဆြဲရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)သို့ ေပးပို့ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ အပိုအလိုစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျပီး ဥိးစီးဌာနသို့ တင္ျပ အစီရင္ခံစာေပးပို့ရပါသည္။ ထို့အျပင္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးသားျပီး ခြင့္ျပ်ခ်က္ရရွိပါက ခြင့္ျပုမိန့္ျဖင့္ သံုးစြဲရပါသည္။ ဘ႑ဍာေရးနွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ဦးစီးဌာနနွင့္ စာရင္းမ်ား တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီး ရသစ(၆) ေရးဆြဲရပါသည္။ ၄င္းအဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ Budget Section ၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

() စတို ွSection၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စတိုဌာနသည္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူသိုေလွာင္၍ ထားရွိေသာဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္အလိုက္ Budget မွသတ္မွတ္ေပးေသာ ေငြေျကးမ်ားကို ရံုးလုပ္ငန္းနွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူရပါသည္။ ဝယ္ယူျပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စတိုထဲသို့ ခ်က္ခ်င္းမထည့္ဘဲ လက္က်န္ပစၥည္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ျပီးမွသာ ဝယ္ယူပစၥည္းမ်ားကို ထည့္ရပါသည္။ ဝယ္ယူျပီးစီးသည့္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို စတိုလယ္ဂ်ာစာအုပ္ထဲသို့ အရစာရင္းျပုစု ေရးသြင္းျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ အလိုရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္းခံလာခဲ့လွ်င္လည္း သက္ဆိုင္ရာအရာထမ္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးရျခင္း၊ စာရင္း အဝင္အထြက္စာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း၊ တစ္လတစ္ခါ လက္က်န္ပစၥည္းစစ္ေဆးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စတိုဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျဖစ္ပါေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒၚစိန္စိန္ျမင့္
ဌာနခြဲမႉး
ေဒၚသႏၱာထြန္း
စာရင္းကိုင္(၁)
2
ေဒၚေဌးေဌးဝင္
စာရင္းကိုင္(၂)
6
ေဒၚသနၱာလင္း
စာရင္းကိုင္(၂)
4
ေဒၚယုယုေအာင္
ဌာနခြဲစာေရး
img15
ေဒၚသင္းသင္းခိုင္
ဌာနခြဲစာေရး