သတင္းအတတ္ပညာဌာန

ေမ ွ်ာ္မွန္းခ ်က္

  • အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ မီဒီယာသမားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးျဖင့္ပံ့ပိုးေပးရန္။
  • ျမန္မာ့မီဒီယာလုပ္ငန္း၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည့္ေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္။
  • က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ မီဒီယာသမားေကာင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စတုတၴမ႑ိဳင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္။

ရည္မွန္းခ ်က္

  • အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ မီဒီယာသမားျဖစ္ဖို႕သတင္းအတတ္ပညာ သင္ၾကစို႕
  • သတင္းအတတ္ပညာကို အရည္အေသြးျပည့္ဝေအာင္သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ  ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ရပ္တည္ရန္ ။
  • အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ သတင္းမီဒီယာပညာေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။

သမိုင္းေၾကာင္း

  • အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ သတင္းအတတ္ပညာဌာနသည္ သတင္း အတတ္ပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဝိဇၨာဘြဲ႕ဒီဂရီ ေပးအပ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာဘြဲ႕ဒီဂရီႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေပးအပ္ေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းသည္ ေလးႏွစ္ စာေတြ႕၊ သံုးလလက္ေတြ႕ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။သတင္းအတတ္ပညာဌာနသည္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဌာနလည္းျဖစ္သည္။ သတင္းအတတ္ ပညာဘာသာရပ္အထူးျပဳေမဂ်ာကို ၂၀ဝ၇-၂၀ဝ၈ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာနသည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ျပီး သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အျပည့္အဝပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းကာလမွာစာေတြ႕ ၃ႏွစ္ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ၆လျဖစ္ပါသည္။သတင္းအတတ္ပညာ ဝိဇၨာဘြဲ႕သင္ရိုး ညႊန္တမ္း  အသစ္ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ယခင္ သတင္းညႊန္တမ္းအေဟာင္း ႏွင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ခဲ့သည္။ သတင္းအတတ္ပညာဌာန၏ဝိဇၨာဘြဲ႕သင္ရိုးမာတိကာ ကို ယူနက္စကိုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၄င္းသင္ရိုးမာတိကာသည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ကြ်မ္းက်င္မႈကို အဓိကထား၍ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္ဝစြာျဖင့္ သတင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတ၊ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရန္အတြက္ သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သတင္းမီဒီယာက႑လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ  ယူနက္စကိုမွခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီျပီး အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားႏွင့္အညီစံထားျပီး သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သမိုင္းဌာန၊ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာမာဂရက္ေဝါင္းသည္ သတင္းအတတ္ပညာဌာန၏ ပထမဆံုး တာဝန္ခံဌာနမွဴး အျဖစ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ေဒါက္တာဇင္မာေက်ာ္ သည္ ၂၀၁၆ခုနွစ္ မွယေန႕အထိ ဆက္လက္၍တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေဒါက္တာဇင္မာေက ်ာ္
ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)
ေဒါက္တာမိုးမိုးေအး
တြဲဖက္ပါေမာကၡ
ေဒါက္တာခိ ်ဳခိ ်ဳသြင္
တြဲဖက္ပါေမာကၡ
ေဒၚဆုသီရီေဇာ္
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚစုျမတ္ႏိုင္
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚနန္းျပည့္ျဖိဳးေက ်ာ္
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚစုမြန္လတ္
လက္ေထာက္ကထိက
ေဒၚခ်ိဳရည္မြန္ထြန္း
နည္းျပ
ေဒၚပန္းအိအိျဖဴ
နည္းျပ