စာၾကည့္တိုက္ဌာန

တာဝန္

  • ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတို႕၏ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အားျဖင့္ေထာက္ပံ႕ ကူညီ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သုတပညာျကယ္ဝေစရန္။
  • သင္ၾကားေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ႕တို႕တြင္ ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းျဖင့္ သင္ၾကားေရး ဆရာဆရာမတို႕၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္။
  • စာၾကည့္္တိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာရွာေဖြျခင္းအေပၚထိေရာက္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈ႕ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ႕ေပးရန္။
  • စာၾကည့္တိုက္အသံုးျပဳသူ၏ လိိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍အရည္အေသြးျမင့္ထိေရာက္ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ႕ေပးရန္။

ေမ ွ်ာ္မွန္းခ ်က္

  • မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ေနရာ မဆိုလိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရယူလိုသည့္အသံုးျပဳသူမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈ႕ေပးရန္။
  • စာၾကည့္တိုက္၏ အေနအထားကို ကမၻာ့အဆင့္မီ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဗဟုသုတျြကယ္ဝေသာ စာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
ေဒၚမာမာခိ ်ဳ
စာၾကည့္တိုက္မွဴး
ေဒၚေအးေအးမြန္
လ/ထစာၾကည့္တိုက္မွဴး
Daw Sandar Hlailng
ေဒၚစႏၵာလိႈင္
စာၾကည့္တိုက္လက္ေထာက္-၂
Daw Aye Thiri Aung
ေဒၚေအးသီရိေအာင္
အႀကီးတန္းစာေရး
Daw Aye Aye Mar
ေဒၚေအးေအးမာ
သန္႕ရွင္းေရး(႐ံုးအကူ)