စာၾကည့္တိုက္ဌာန

တာဝန္

  • ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတို႕၏ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အားျဖင့္ေထာက္ပံ႕ ကူညီ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သုတပညာျကယ္ဝေစရန္။
  • သင္ၾကားေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ႕တို႕တြင္ ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းျဖင့္ သင္ၾကားေရး ဆရာဆရာမတို႕၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္။
  • စာၾကည့္္တိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာရွာေဖြျခင္းအေပၚထိေရာက္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈ႕ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ႕ေပးရန္။
  • စာၾကည့္တိုက္အသံုးျပဳသူ၏ လိိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍အရည္အေသြးျမင့္ထိေရာက္ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ႕ေပးရန္။

ေမ ွ်ာ္မွန္းခ ်က္

  • မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ေနရာ မဆိုလိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရယူလိုသည့္အသံုးျပဳသူမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈ႕ေပးရန္။
  • စာၾကည့္တိုက္၏ အေနအထားကို ကမၻာ့အဆင့္မီ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဗဟုသုတျြကယ္ဝေသာ စာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
နာမည္ : ေဒၚေအးေအးမြန္
ရာထူး : လ/ထစာၾကည့္တိုက္မွဴး
ဌာန : စာၾကည့္တိုက္ဌာန
ပညာေရး

ေနာက္ခံသမိုင္း

: BSc(Zool), DLIS(Lib& Inf ), MA(Lib& Inf)

Post- Diploma in English

Daw Sandar Hlailng
နာမည္ : ေဒၚစႏၵာလိႈင္
ရာထူး : စာၾကည့္တိုက္လက္ေထာက္-၂
ဌာန : စာၾကည့္တိုက္ဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: BA(History)(Q), Diploma in Library and Information Management
Daw Aye Thiri Aung
နာမည္ : ေဒၚေအးသီရိေအာင္
ရာထူး : အႀကီးတန္းစာေရး
ဌာန : စာၾကည့္တိုက္ဌာန
ပညာေရး
ေနာက္ခံသမိုင္း
: BA(History), Post- Diploma in English,
Post-Diploma in Computer Science
Daw Aye Aye Mar
နာမည္ : ေဒၚေအးေအးမာ
ရာထူး : သန္႕ရွင္းေရး(႐ံုးအကူ)
ဌာန : စာၾကည့္တိုက္ဌာန
ပညာေရး

ေနာက္ခံသမိုင္း

: BA(Myanmar)