သခ်ၤာဌာန

ရည္ရြယ္ခ ်က္

  • အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္၊ ဆင္ျခင္နိုင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး တအေတြးအေခၚ မွန္ကန္စြာျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က်၊ စနစ္တက်၊ လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ပုစၧာမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္။

ရည္မွန္းခ ်က္

  • အေတြးအေခၚ ျမင့္မား မွန္ကန္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္။

ရည္မွန္းခ ်က္မ ်ား:

  • ဘက္စုံထူးခၽြန္၊ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္လာရန္၊ ေမြးထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္။

သခၤ ်ာဌာနသမိုင္းအက ်ဥ္း

  • အမ်ိဳးသားစီမံခန႔္ခြဲမွုပညာဒီဂရီေကာလိပ္(ယခင္ NMC) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ သခၤ်ာဌာနသည္လည္း ဌာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ NMC စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ အဓိက ဘာသာရပ္ BBM ႏွင့္ BA(EPP) (၂)ခုရွိခဲ့ရာ သခၤ်ာဘာသာကို ပထမႏွစ္ BBM အထူးျပဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ BA(Tourism) ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ပထမႏွစ္ BA(Tourism) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ သခၤ်ာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပါသည္။ ၎ေနာက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ (သတင္းအတတ္ပညာ) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပထမႏွစ္၀က္တြင္ သခၤ်ာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခု ပညာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ) တြင္ BA(Tourism) မွ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ေသာ BTHM သင္တန္းတြင္ ပထမႏွစ္ (ပထမႏွစ္၀က္)တြင္ သခၤ်ာဘာသာကို သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။
  • NMDC သခၤ်ာဌာနတြင္ အစဥ္အဆက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဌာနမွူးမ်ားမွာ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ (ကထိက) (၂၀၀၄-၂၀၁၄)၊ ေဒၚနီလာေအး (ကထိက) (၂၀၁၄ မွ ယေန႔အထိ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ သခၤ်ာဌာန၌ ကထိက(ဌာနမွူး) (၁)ဦး၊ ကထိက (၂)ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္စန္း

တြဲဖက္ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)

Daw Khin Sandar Hlaing
ေဒၚခင္စနၵာလွိုင္
ကထိက
img044
ေဒၚလြင္လြင္မာ
ကထိက

ေဒၚလဲ့လဲ့ေဆြ

ကထိက