ျမန္မာစာဌာန

ျမန္မာစာဌာနသမိုင္းအက ်ဥ္း

 • NMDC(ယခင္ NMC)ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ျမန္မာစာဌာနသည္လည္း ဌာနခြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစာဌာနသည္ NMDC ၏ အဓိကဘာသာရပ္(၄)ခုကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဌာနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမဂ်ာဘာသာရပ္ႀကီး ေလးခုတြင္ ပထမႏွစ္ သင္တန္းကိုသာ ပို႔ခ်ေသာ ဌာနျဖစ္သည္။ ပင္ရင္းျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာဘာသာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ ပါသည္။
 •  ျမန္မာစာေပသင္ၾကားမႈကတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားတတ္ေစေရး၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္၊ ဇာတိမာန္စိတ္၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္းစိတ္တို႔ကို ရရွိေစရန္၊ ျမန္မာဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကတစ္ဆင့္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာ့ေရးရာ သင္ၾကားမႈကတစ္ဆင့္ ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာေပ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔ ၏ သေဘာသဘာ၀လကၡဏာမ်ား၊ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ပညာေရး အစဥ္အလာမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
 • NMDC ျမန္မာစာဌာနတြင္ အစဥ္အဆက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဌာနမွဴးမ်ားမွာ ေဒါက္တာ တင္တင္စိန္(၂၀၀၄-၂၀၀၆)၊ ေဒါက္တာခင္ရီ၀င္း(၂၀၀၆-၂၀၀၈)၊ ေဒါက္တာသြယ္သြယ္(၂၀၀၈-၂၀၁၀) ၊ ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း(၂၀၁၀-၂၀၁၂)၊ ေဒၚခင္ေအးျမင့္(၂၀၁၂-၂၀၁၃)၊ ေဒါက္တာေခ်ာစုမာ၀င္း(၂၀၁၃-၂၀၁၅)၊ ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ႏိုင္(၂၀၁၅ – ယေန႔အထိ)တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ ်က္

 • ျမန္မာစာေပသုတႏွင့္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးေရး။
 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသတိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္၊ ဇာတိမာန္စိတ္၊ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းစိတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာေပမ်ားကို ထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားလိုစိတ္မ်ားကို သုတ၊ရသ စာေပမ်ားကတစ္ဆင့္ ေမြးျမဴေပးေရး။
 • ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးစာမ်ား ပံုစံတက်ေရးသားအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ပံ့ပိုးေပးေရး။

ရည္မွန္းခ ်က္

 • သုတႏွင့္ ရသစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယဥ္ေက်း၍ ပညာရည္ျမင့္မားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထူေထာင္ ႏိုင္မည္။

အဖြဲ ့အစည္းဆိုင္ရာပညာေရးရည္မွန္းခ ်က္မ ်ား

 • မိမိဘာသာရပ္အျပင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးဟူသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္၏ ပညာေရးပန္းတိုင္ကို ျမန္မာစာဌာနက အေထာက္ အပံ့ျပဳသည့္အေနျဖင့္ စာေပသုတ၊ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေျခခံေကာင္းေသာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္။

တန္ဖိုးမ ်ား

 • ဆရာ၏ အေတြးအေခၚအယူအဆ လႊမ္းမိုးမႈမပါဘဲ ေက်ာင္းသား၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြးျမင္ယူဆ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း။
 •   ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း။
 •  မတူကြဲျပားေသာ ပတ္၀န္းက်င္အသီးသီးမွလာၾကေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ဓေလ့ထံုးစံ၊ အေျပာအဆို၊ အေတြးအျမင္အသီးသီးရွိၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈကို လက္ခံႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ အျပန္အလွန္တန္ဖိုးထား ေလးစားႏိုင္စြမ္းရွိေစျခင္း။
 •  ဆန္းသစ္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း (အထူးသျဖင့္ စာေပအေရးအသား ဆန္းသစ္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ျပ႒ာန္း စာအုပ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ မိမိတို႔အေတြးအျမင္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္၊ ေဖာက္ထြက္ ေတြးေတာကာ အသိအျမင္သစ္မ်ား ဆန္သစ္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း) ရွိေစျခင္း။
ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္နိုင္
B.A(Hons), M.A, Ph.D
တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ဌာနမႉး
Dr. Tin Tin Moe
ေဒါက္တာတင္တင္မိုး
B.A(Q), M.A, M.Res, Ph.D
ကထိက
Dr. Ei Kay Thwe
ေဒါက္တာအိေကသြယ္
B.A(Hons), M.A, Ph.D
ကထိက
Dr Than Min Htike
ေဒါက္တာသန္းမင္းထိုက္
B.A(Hons), M.A, M.Res, Ph.D
လက္ေထာက္ကထိက