ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာဌာန

ရည္မွန္းခ ်က္

  • ခိုင္မာေသာ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မွဳ ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ ဝန္ေဆာင္မွဳ ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ ၊ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ၊ သုေတသန ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကမာၻ ့အဆင့္မီ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္၌ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြၽမ္းက်င္မွဳမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ။

ေမ ွ်ာ္မွန္းခ ်က္

  • ကမၻာ႔ဆင့္မီဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းမ်ားရ႐ွိေစရန္ ႏွင့္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားတျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္က်င့္ထံုးမ်ားသာမက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္၌ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ။
ေဒါက္တာေအးသႏၱာစိုး
ပါေမာကၡ
Daw Mya Aye,
ေဒၚျမေအး
ကထိက
Daw Kyi Kyi Moe
ေဒၚၾကည္ၾကည္မိုး
ကထိက
Daw Htet Htet Aung
ေဒၚထက္ထက္ေအာင္
လက္ေထာက္ကထိက
Daw Nan Poe Mon San Lwin
ေဒၚနန္းပိုးမြန္စမ္းလြင္
နည္းျပ
Daw Yamin Aye
ေဒၚယမင္းေအး
နည္းျပ