ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာဌာန

ရည္မွန္းခ ်က္

  • ခိုင္မာေသာ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မွဳ ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ ဝန္ေဆာင္မွဳ ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ ၊ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ၊ သုေတသန ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကမာၻ ့အဆင့္မီ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္၌ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြၽမ္းက်င္မွဳမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ။

ေမ ွ်ာ္မွန္းခ ်က္

  • ကမၻာ႔ဆင့္မီဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းမ်ားရ႐ွိေစရန္ ႏွင့္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားတျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္က်င့္ထံုးမ်ားသာမက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္၌ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ။
Daw Mya Aye,
ေဒၚျမေအး
B.A, M.A ( Geography), Diploma in Tourism Studies and Management, Diploma in Geographic Information Systems, Diploma in Global English
ကထိက
Daw Kyi Kyi Moe
ေဒၚၾကည္ၾကည္မိုး
B.A(Hons), M.A ( Geography), M.Sc (Computer Science), Diploma in Tourism Studies and Management, Diploma in Geographic Information Systems
ကထိက
Daw Htet Htet Aung
ေဒၚထက္ထက္ေအာင္
B.Com ( Bachelor of Commerce), Master in Urban Analysis and Management ( Florence University, Italy ), Diploma in Tourism Studies and Management
လက္ေထာက္ကထိက
Daw Nan Poe Mon San Lwin
ေဒၚနန္းပိုးမြန္စမ္းလြင္
B.A Tourism
နည္းျပ
Daw Yamin Aye
ေဒၚယမင္းေအး
B.A Tourism
နည္းျပ