အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် Internship နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ချိတ်ဆတ်လှုပ်ရှားခဲ့သော ကုမ္ပဏီများ