အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ Internship နဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး ခ ်ိတ္ဆတ္လွုပ္ရွားခဲ့ေသာ ကုပၼဏီမ ်ား