အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်းလမ်းညွှန်