လုပ္ငန္းခြင္သုံး အဂၤလိပ္စာ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

               အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ တို႔အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္။

 

တာဝန္

 • စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳနယ္ပယ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္၍ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ရန္။
 • ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းအတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္။

 

ေနာက္ခံသမိုင္း

EPP Programme ကို  အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၀ဝ၄ ခုနွစ္မွစတင္ကာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳအစီအစဥ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ EPP Programme  သည္  အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၏ အဓိကသင္တန္းမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္ကတည္းက EPP အထူးျပဳ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတည္ရွိရာ အေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူေဆာင္၊ မာလာေဆာင္ႏွင့္ ပင္လံုေဆာင္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရဝဏ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲဲ့ျကရပါသည္။ EPP  သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားရေသာ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားမွာ English Language Skills Modules (အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္ဘာသာရပ္မ်ား) ႏွင့္ Economics Modules (စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ား) ျဖစ္ပါသည္။ EPP Programme သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ အဂၤလိပ္စာဌာနႏွင့္ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ EPPအထူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပရဝဏ္တြင္ သင္   တန္းတက္ေရာက္ျကရပါသည္။

ပထမႏွစ္ EPP တြင္ ျမန္မာစာ၊  Introduction To Business ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာတို႔သည္ အေျခခံသင္႐ိုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဓိကသင္႐ိုးမွာ –

 1. Communicative Skills
 2. English For Business
 3. English Pronunciation for clear communication တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

ဒုတိယႏွစ္ EPP တြင္ အေျခခံသင္႐ိုးမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာစာ၊ စာရင္းအင္း ႏွင့္ Accounting and Finance ျပဌာန္းထားပါသည္။ အဓိကသင္႐ိုးမ်ားမွာ –

 1. Communicative Skills
 2. English for Business
 3. Presentation Skills and Public Speaking
 4. English in the Media တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

တတိယႏွစ္ EPP တြင္ အေျခခံသင္႐ိုးမ်ားအျဖစ္ Operations Management ၊ Marketing Management ႏွင့္ Macroeconomic Environment မ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။ အဓိကသင္႐ိုးမ်ားမွာ –

 1. Communicative Skills
 2. English for Business
 3. English for Meetings and Negotiations
 4. Translation and Interpretation တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

စတုတၴႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အေျခခံသင္႐ိုးမ်ားအျဖစ္ Financial Management ႏွင့္ Business Law မ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။ အဓိကသင္႐ိုးမ်ားမွာ –

 1. Research Paper Writing
 2. Communicative Skills
 3. Englsih for Business
 4. Translation and Interpretation တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

စတုတၴႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ အေျခခံသင္႐ိုးမ်ားအျဖစ္International Business Management ႏွင့္ Management Information System မ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။ အဓိကသင္႐ိုးမ်ားမွာ –

 1. Introduction to Pragmatics
 2. Communicative Skills
 3. English for Business
 4. Translation and Interpretation တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

၂၀ဝ၇-ဝ၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ EPP Programme မွ B.A (EPP) (ဝိဇၨာဘြဲ႕) ကို ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ထိ (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ဘြဲ႕ရမ်ားအပါအဝင္ ဘြဲ႕ရစုစုေပါင္း (၅၁၄)ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။