ဝင်ခွင့်စာရင်း

ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ ) ဝင်ခွင့်ရစာရင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးပညာ

[download id=”3500″]

သတင်းအတတ်ပညာ

[download id=”3503″]

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာ

[download id=”3506″]

လုပ်ငန်းခွင်သုံးအင်္ဂလိပ်စာ

[download id=”3509″]