အောင်စာရင်း

ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉) စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးပညာ

[download id=”3539″]

[download id=”3542″]

[download id=”3545″]

[download id=”3548″]

သတင်းအတတ်ပညာ

[download id=”3567″]

[download id=”3570″]

[download id=”3573″]

[download id=”3600″]

[download id=”3583″]

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာ

[download id=”3588″]

[download id=”3591″]

[download id=”3594″]

[download id=”3597″]

လုပ်ငန်းခွင်သုံးအင်္ဂလိပ်စာ

[download id=”3553″]

[download id=”3556″]

[download id=”3559″]

[download id=”3562″]