ေအာင္စာရင္း

ပညာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးပညာ