ေၾကညာခ်က္မ်ား

ေလ့လာေရးခရီး

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္၊ သတင္းအတတ္ပညာ၊ စတုတ႖ႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ၾကီး၊ အင္းေလး၊ ပင္းတယေဒသသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၈ ဦး၊ ဆရာ၊ဆရာမ ၇ ဦးတို႔ လိုက္ပါခဲ့ျပီး ေတာင္ၾကီး၊ အင္းေလး၊ ပင္းတယ ေဒသ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ေနရာမ်ား၊ အင္းေလးကန္၊ ဘုရားေစတီမ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

T1

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို႔သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္

T2

  ဟိုပုန္းၿမိဳ႕၊ ထန္စမ္းဂူသို႔သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္

T3

အင္းေလးေရျပင္၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကိုသြားေရာက္ေလ့လာစဥ္

T4

အဖြဲ႕လိုက္မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးစဥ္

Share this post