ေလ ွ်ာက္လႊာမ ်ား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ ်ာက္လွြာပံုစံ

(BBM, BA(EPP), BTHM & BA(Journalism))

Entrance-Form.jpg (187 downloads)

ေက်ာင္းေျပာင္း/ရပ္နား/ႏႈတ္ထြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

TransferLeaveResign-Certificate.pdf (49 downloads)

ေက်ာင္းသားကတ္မိတၲဴ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Student’s-ID-Copy.pdf (43 downloads)

အမွတ္စာရင္းေလွ်ာက္လႊာ

Gradings.pdf (50 downloads)

ေထာက္ခံစာေလွ်ာက္ထားျခင္း

Recommendation-Letter.pdf (39 downloads)

စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ ်ာက္လွ ြာ

Exam-Form.pdf (7 downloads)

ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ ်ား

ပံုစံ (၃)

Form-3.pdf (7 downloads)

ပညာသင္ခြင့္ ေလွ ်ာက္လွ ြာ

Application-Form-for-Entollment.pdf (7 downloads)

ေက ်ာင္းလခ ေငြသြင္းရန္ပံုစံမ ်ား

ပထမႏွစ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားအတြက္ ေက ်ာင္းလခေငြသြင္းပံုစံ

Applicatin-for-Registration-Fee-1.pdf (53 downloads)

ေက ်ာင္းသားေဟာင္းမ ်ားအတြက္ ေက ်ာင္းလခေငြသြင္းပံုစံ

Application-for-Registration-Fee-2.pdf (21 downloads)