လျှောက်လွှာများ

ကျောင်းပြောင်း/ရပ်နား/နှုတ်ထွက်လျှောက်ထားခြင်း

[download id=”1881″]

ကျောင်းသားကတ်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း

[download id=”1883″]

အမှတ်စာရင်းလျှောက်လွှာ

[download id=”1884″]

ထောက်ခံစာလျှောက်ထားခြင်း

[download id=”1885″]

စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာ

[download id=”2418″]

ကျောင်းသားများ ပညာသင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများ

ပုံစံ (၃)

[download id=”2420″]

ပညာသင်ခွင့် လျှောက်လွှာ

[download id=”2422″]

ကျောင်းလခ ငွေသွင်းရန်ပုံစံများ

ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းလခငွေသွင်းပုံစံ

[download id=”2287″]

ကျောင်းသားဟောင်းများအတွက် ကျောင်းလခငွေသွင်းပုံစံ

[download id=”2289″]