လျှောက်လွှာများ

ကျောင်းပြောင်း/ရပ်နား/နှုတ်ထွက်လျှောက်ထားခြင်း

TransferLeaveResign-Certificate.pdf (186 downloads)

ကျောင်းသားကတ်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း

Student’s-ID-Copy.pdf (153 downloads)

အမှတ်စာရင်းလျှောက်လွှာ

Gradings.pdf (166 downloads)

ထောက်ခံစာလျှောက်ထားခြင်း

Recommendation-Letter.pdf (167 downloads)

စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာ

Exam-Form.pdf (119 downloads)

ကျောင်းသားများ ပညာသင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများ

ပုံစံ (၃)

Form-3.pdf (172 downloads)

ပညာသင်ခွင့် လျှောက်လွှာ

Application-Form-for-Entollment.pdf (211 downloads)

ကျောင်းလခ ငွေသွင်းရန်ပုံစံများ

ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းလခငွေသွင်းပုံစံ

Applicatin-for-Registration-Fee-1.pdf (215 downloads)

ကျောင်းသားဟောင်းများအတွက် ကျောင်းလခငွေသွင်းပုံစံ

Application-for-Registration-Fee-2.pdf (140 downloads)