ေၾကညာခ်က္မ်ား

ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ

ပညာသင္ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၊ သတင္းအတတ္ပညာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေမာင္မယ္ သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲအခမ္းနားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိေစရနွ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ သတင္းအတတ္ပညာ ပထမႏွစ္သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၂ ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းမွမိတ္ဆက္စကားေျပာစဥ္

 Queen ရရွိေသာေက်ာင္းသူအားဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

Princess ရရွိေသာေက်ာင္းသူအားဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

FW4

Prince ရရွိေသာေက်ာင္းသူအားဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

သတင္းအတတ္ပညာဘာသာရပ္၏ေမဂ်ာသီခ်င္းအားသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖစဥ္

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားမွကျပေဖ်ာ္ေျဖစဥ္

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားမွကျပေဖ်ာ္ေျဖစဥ္

Share this post