စာၾကည္႔တိုက္

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ စာၾကည့္တိုက္ဌာန

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာေကာလိပ္ကို ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ေသာ္လည္း စာၾကည့္တိုက္ကို ၂၀ဝ၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဒီဂရီ ေကာလိပ္ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ စာၾကည့္တိုက္ကို ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္း ႏွင့္ ၅၄ လမ္းေထာင့္အမွတ္ ၂၇၃၊ ၂၇၉ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ပင္မေဆာင္ေအာက္ထပ္အခန္းနံပါ တ္ (NMC-105,106,107) တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားပါသည္။
စာၾကည့္တိုက္ကို တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိ ၉း၃၀ မွ ၆းဝ၀ ထိဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမွာ ေဒၚေအးေအးမြန္ၿဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း(၄)ဦးရွိပါသည္။စာၾကည့္တိုက္၏အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာစာငွါးလုပ္ငန္း၊ရည္ညႊန္းလုပ္ငန္း e-library ၊လုပ္ငန္းႏွင့္စာၾကည့္တိုက္စီမံခန္႕ခြဲမႈ႕လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
စာၾကည့္တိုက္တြင္စာအုပ္ေပါင္း(၂၀ဝ၀ဝ)ခန္႕ရွိၿပီး၊ျမန္မာစာအုပ္(၃၀ဝ၀)ခန္႕၊အဂၤလိပ္စာအုပ္(၉၀ဝ၀)ခန္႕၊ ျမန္မာမဂၢဇင္း(၃၀ဝ၀)ခန္႕၊ အဂၤလိပ္မဂၢဇင္း(၁၀ဝ၀)ခန္႕၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္(၂၀ဝ၀)ေက်ာ္၊ အဂၤလိပ္ဂ်ာနယ္ (၁၀ဝ၀)ခန္၊ e-book (၁၀ဝ၀)ခန္႕ရွိပါသည္။ Term Paper မ်ား၊ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားလည္း စုေဆာင္ထား ရွိပါသည္။

ဤေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ဝန္ထမ္းသည္ စာအုပ္မ်ားကို ငွါးရမ္းႏိုင္ပါသည္။

  • ဆရာ၊ဆရာမ                            ၅အုပ္             ၁လ
  • ဝန္ထမ္း                                  ၂အုပ္             ၁၀ရက္
  • ပထမႏွစ္၊ဒုတိယႏွစ္                    ၂အုပ္             ၁၀ရက္
  • တတိယႏွစ္၊စတုတၴ                     ၃အုပ္             ၁၀ရက္
  • ျပင္ပမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္စာဖတ္သူမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္တြင္ဖတ္႐ႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

    အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ စာၾကည့္တိုက္တြ င္   Access high quality e-resources  အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အ တြက္ Myanmar – Luxembourg Development Cooperation   ႏွင္ EIFL ့  အဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္ း၍ EBSCO Discovery Service   ျဖင္  e-book ့ မ်ား ရွာေဖြဖတ္႐ႈ႕ႏိုင္ရန္ သင္တန္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄ င္း e-Library Software တြင္  Journal ေပါင္း ၃၀ဝ ေက်ာ္  e-book ေပါင္း(၁၅၀ဝ၀ဝ)ေက်ာ္ကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။