ေၾကညာခ်က္မ်ား

ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ယေန ့ေခတ္လူငယ္မၽားအတြက္ ၿမန္မာ ႏွင့္ စကၤာပူတုိ ့၏
ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ

🎯 HNC/HND(UK) နွင့္ ျမန္မာနို္င္ငံပညာသင္နွစ္ (10) နွစ္၊ (၉)တန္း ၊ (၁၀) တန္း သင္ယူျပီး သူမၽား အတြက္ အခၽိန္တိုအတြင္း UK, Australia နုိင္ငံ၏ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ တို႕မွ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ကို ရယူ နို္င္မည့္ (MSI) ၏ စကာၤပူ နိုင္ငံပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမၽား ၊ ၀င္ေငြ လစာႏႈန္းထားမၽား ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏ ၱေလး တြင္ ယခုလ August 18 – 19 တြင္ ကၽင္းပၿပဳလုပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

🎯 စကာၤပူနို္င္ငံ နွင့္ ျမန္မာနိို္င္ငံတို႕ရဲ႕ ယခုနွစ္ကာလ အပို္င္းအျခားအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ လြယ္ကူတဲ့ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းမၽား ႏွင့္ စကာၤပူနို္င္ငံ အတြင္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္ သတင္းအခၽက္ အလက္မၽားကို Myanmar Search International (MSI) နို္င္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မွု၏ ၾကီးမွဴးစီစဥ္မွုျဖင့္

 ရန္ကုန္ျမိဳ႕
(၁၈.၈.၂၀၁၈) စေနေန႕ ၊
ေန႕လည္ (၁) နာရီ မွ (၃) နာရီ ထိ
Pan Pacific Yangon Hotel (Emerald Room)

 မႏ ၱေလးျမိဳ႕
(၁၉.၈.၂၀၁၈) တနဂၤေႏြ ေန႔ ၊
ေန႔လည္ (၁) နာရီ မွ (၃) နာရီ ထိ
Royal Mingalar Hotel (Maharaungmyay Room)
တို႔၌ ကၽင္းပျပဳလုပ္သြားမည္။

🎯 About Kaplan (KHEA)

◎ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမၽားထဲတြင္ Top (3) Best Private Education in Singapore ဆုကို (၆) ႏွစ္
ဆက္တိုက္ ရရွိ ထားကာ Singapore အစိုးရက ေပးအပ္သည့္ Edutrust ဆုကိုပါရရွိထားတဲ့ (KHEA) သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ မေ၀းဘဲ Asia ထဲမွာ စနစ္အကၽ ဆံုးၿဖစ္တဲ႕ စကာၤပူရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (30) ေကၽာ္မွ ႏိုင္ငံတကာေကၽာင္းသား/ေကၽာင္းသူေပါင္း (31,000) ေကၽာ္လာေရာက္ ပညာသင္ယူ လၽက္ရွိပါသည္။

◎ စကာၤပူနို္င္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy (KHEA) တကၠသိုလ္ မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါမၽားသည့္ ဘာသာရပ္ေတြကို UK နဲ႕ Australia နိင္ငံတို႕မွ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ေတြၿဖစ္တဲ႕ Murdoch University, Northumbria University , Royal Holloway, University of London, University of Portsmouth, University College Dublin, University of Essex တို႕က ေပးအပ္တဲ႕ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြရယူရန္အတြက္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္
2 နွစ္(သို့မဟုတ္) 3 ႏွစ္ စာသင္ႏွစ္အားလံုးကို ျပီးေျမာက္သည္အထိ သင္ယူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း စကၤာပူႏုိင္ငံမွတဆင့္ (KHEA) ႏွင့္ ခၽိတ္ဆက္ထားေသာ UK / Australia ႏုိင္ငံတုိ႕ကို ကူးေျပာင္း ပညာသင္ယူ နို္င္ေၾကာင္း၊

ဒါ့အၿပင္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးမၽွေ၀သြားမွာလဲဆုိရင္

💥 International Business,
💥 Human Resource Management,
💥 Accounting & Banking,
💥 Cyber Forensics & Information Security,
💥 Hospitality & Tourism Management,
💥 Project Management,
💥 Marketing Management ဘာသာရပ္တစ္ခုခၽင္းတိုင္း၏ အေၾကာင္းအရာမၽား ၊

◉ Australia ႏိုင္ငံ ၏ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း Ranking Top (1 to 100) အဆင့္ရွိတဲ့ Murdoch University မွ Bachelor of Business, Bachelor of Arts, Bachelor of Science ရဲ႕ဘြဲ႕ေတြကို Double Major ဘာသာရပ္ အတြဲမၽားၿဖင့္ Kaplan Higher Education Academy တကၠသိုလ္မွာသင္ယူနိ္ု္င္ေၾကာင္း ၊

◉ Double Major ျဖင့္ဘြဲ႕ရရွိသူမၽားအတြက္ အလုပ္အကိုိင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမို ကၽယ္ျပန္႕လာသည့္ အေၾကာင္းအရာမၽား ကိုပါ ေဆြးေႏြးမၽွေ၀သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

🎯 MSI မွတာ၀န္ရွိသူ Managing Director ေဒၚစုစုလိွဳင္ မွ ၎ပြဲနွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားရာတြင္ “ယခုလက္ရွိ ျမန္မာနို္င္ငံရဲ႕ Market Development Manager (Saw Melvyn Kolay) က Kaplan ေကၽာင္းသား ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ကာလအတြင္း အေတြ႕အၾကံဳ ရ ရွိခဲ့တဲ့ Studies, Living နဲ႕ Extra-curricular activities စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စကာၤပူနို္င္ငံအျပင္ နုိင္ငံတကာမွာသြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားဖို႕ အစီအစဥ္ရွိတဲ့ေကၽာင္းသား/သူေတြကိုျပန္လည္မၽွေ၀သြားမယ္

◉ အဓိက နုိင္ငံျခားဘြဲ႕ရျပီးသူနွင့္ျမန္မာနို္င္ငံမွ ဘြဲ႕ရျပီးသူ လူငယ္ေတြအတြက္ စကာၤပူနို္င္ငံနဲ႕ ျမန္မာနိို္င္ငံ အတြင္းမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအမၽဳိးအစားနွင့္ ရရွိမယ့္ လစာႏႈန္းထား ေတြကို လည္းေျပာျပေပးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။

◉ Banking and Finance ဌာနေတြအတြက္မရွိ မၿဖစ္ လိုအပ္ေနတဲ့လုပ္သား အင္အားထု Fintech (Financial Technology), IT (Data, Security & Mobile) နွင့္ Management & Marketing ဘြဲ႕ဒီဂရီ ျပီးဆံုးေအာင္ျမင္ျပီးတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ကို အဓိကထားျပီး မၽွေ၀ေျပာၾကား ေပးဖို႕ လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

◉ Kaplan စကာၤပူတကၠသိုလ္က Banking & Finance ပိုင္းမွာ အားသာခၽက္ အမၽားၾကီးရွိတဲ့ အတြက္ ျမန္မာ နို္င္ငံ မွာ Banking and Finance ဘာသာရပ္ကိုစိတ္၀င္စား သူတိုိင္း မည္သူမဆိုအခမဲ့ Register ၿပဳလုပ္ႏူိင္ပါသည္။

Online Register Available Here :
https://goo.gl/forms/KpqHOfPHewsssr3c2

◈ ျမန္မာအစိုးရ ကိုးတန္း၊ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမၽား ၊
◈ International School မွ Grade-10 တက္ေရာက္ေနသူမၽား၊
◈ HND , ACCA , ABE ဒီပလိုမာတန္း ၿပီးထားသူမၽား ၊
◈ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနသူမၽား ၊
◈ ဘြဲ႔ရၿပီး သူမၽား ၊
◈ ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမၽားကို စိတ္ဝင္စားသူမၽား အားလုံးမည္သူမဆို အခမဲ့ လာေရာက္ေဆြးေႏြးနုိ္င္ပါသည္

🎯 ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းလိုသူမၽား အေနၿဖင့္

📱 Yangon Phone – 095103915, 09420037616, 01381408
📱 Mandalay Phone – 09402517549, 01373461, 09767847673
သို႔ ဆက္သြယ္ ႏူိင္ပါသည္။

လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စာရင္းေပးလိုပါက

🖼 MSI ရံုးခန္းလိပ္စာ

အမွတ္ (234) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံု သာ အလယ္လမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ၊ ပန္ပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ သို႕ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိိုင္သည္။

Share this post