ေၾကညာခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားစီမံခန႔္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပထမႏွစ္ BBM, BA(EPP), BTHM, BA(Journalism) ၀င္ခြင့္မ်ား စတင္လက္ခံျခင္းအစီအစဥ္

အမ်ိဳးသားစီမံခန႔္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၏ ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ပုံစံမ်ားကို (၁-၁၀-၂၀၁၈) မွ (၁၉-၁၀-၂၀၁၈) ထိ နံနက္(၉:၀၀)နာရီမွ ညေန(၄:၀၀)နာရီအထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမပါ)
ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ-
၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ရရွိေသာ ရမွတ္စာရင္း(မူရင္း)
၂။ ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္မိဘႏွစ္ဦး၏ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား(မိတၱဴ)
၃။ လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ(၂)ပုံ
တို႔ကို ပူးတြဲေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Share this post