ကြေညာချက်များ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် BM, EPP, THM JNL ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ စတင်လက်ခံနေခြင်း

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် BM, EPP, THM JNL ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Share this post