ေၾကညာခ်က္မ်ား

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ၾကီးမႈး၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၆-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႕ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းရွိ ေလးထပ္စာသင္ေဆာင္ခန္းမတြင္ အစီစဥ္(၅)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းနားအစီစဥ္မ်ားအရ အခမ္းနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျပီးေနာက္၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးမင္းက ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ပံု အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး၊ အမ်ိဳးသားေသြးဌာန ေဒါက္တာထိန္ဝင္းက ေသြးလွဴရွင္မ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေသြးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အက်ယ္တဝင့္ အသိပညာေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ တဖန္

ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး၊ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဴပ္ ေဒါက္တာသီတာေအာင္ က ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို  အသိပညာေပး ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၊ မြန္ျမတ္ေစတနာရွင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာေသြးမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္စြာ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

င္းစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ေသြးလွဴမည့္ အလွဴရွင္စာရင္းမွာ (၂၀ဝ)ဦးရွိရာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားအရအမွန္တကယ္ ေသြးလွဴဒါန္းခြင့္ရရွိသူ ေသြးလွဴရွင္ စုစုေပါင္း (၁၄၃)ဦးမွ ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေသြးလွဴဒါန္းခဲ႔ၾကပါသည္။

ထိုစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ေစတနာလုပ္အားရွင္ (၂၅)ဦးကလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲသည္ မြန္းလြဲ (၁၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္

Share this post