ေၾကညာခ်က္မ်ား

ယုဇနေဆာင္

ယုဇနေဆာင္သည္ အမ်ိဳးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာေက်ာင္းသူ အေဆာင္ျဖစ္ျပီး (၅၅)လမ္း ႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္တြင္တည္ရွိသည္။ ယခင္က ေက်ာင္းသူမ်ားကို စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ယု၀တီအေဆာင္တြင္ ထားရွိေသာ္လည္းယခုအခါ တတိယနွစ္နွင့္ စတုတၳႏွစ္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို(EPP major မွလြဲ၍) ယုဇနအေဆာင္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရွိသည္ ။ ယုဇနအေဆာင္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ ၂၀၁၇ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး အေဆာင္သူမ်ားအား စတင္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အထပ္အျမင့္ ၅ လႊာရွိျပီး အခန္းေပါင္း(၈၄) ခန္း ရွိသည္။ လက္ရွိေနထိုင္ေသာ အေဆာင္သူဦးေရ (၇၅ ဦး) ရွိျပီး ဆရာမဦးေရ (၇ဦး) ေနထိုင္သည္။ အေဆာင္မွဴးမွာ ေဒါက္တာသင္းသင္းျမင့္ (ပါေမာကၡဌာနမွဴး) ျဖစ္ျပီး အေဆာင္စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲျကီးျကပ္လ်က္ရွိသည္။

အေဆာင္သူမ်ားသည္ အေဆာင္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ေနထိုင္ျကျပီး အေဆာင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားတက္သေရာပါ၀င္ကူညီျကသည္။ ပထမဦးစြာ အေဆာင္ဖြင့္ပြဲအေနျဖင့္ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။အေဆာင္စိမ္းလန္းစိုုုုုုျပည္ေရးအတြက္ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ အေဆာင္တြင္းေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ပရိတ္ပဌာန္းမ်ားကို အေဆာင္မွဴးႏွင့္တကြ အေဆာင္သူမ်ား က ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျကသည္။ အေဆာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေဆာင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တစ္ပတ္တစ္ျကိမ္ခန္႕ အေဆာင္မွဴးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။မျကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳသားေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္လည္း ယုဇနအေဆာင္မွ ေခါင္းအံုးမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ တိုင္းရင္းသားရိုးရာ အစားအစာေရာင္းပြဲတြင္လည္း  ယုဇနအေဆာင္မွ လက္ဖက္သုတ္ေရာင္းခ်ကာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည္ျဖစ္သည္။ ယုဇနအေဆာင္၏ သိလိုရာရာမ်ားကိုFacebook page(Yuzana hostel) တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

အေဆာင္မွဴးႏွင့္ ဆရာမမ်ား

ယုဇနအေဆာင္၏ အေရွ႕မ်က္နွာစာ

အေဆာင္၏ ေဘးမ်က္ႏွာစာ

အခန္းဖြဲ႔စည္းထားပံု အေျခအေန

ယုဇနအေဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းအေဆာင

ထမင္းစားခန္း ႏွင့္ အေဆာင္မွ အစားအစာမ်ား

Roll call ေခါ ္ျပီးေနာက္ အေဆာင္မွဴးမွ လိုအပ္သည္မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္

ဘုရား၀တ္ျပဳခန္း ႏွင့္ အေဆာင္သူမ်ား ညစဥ္ဘုရားရွိခိုးၾကပံု

Share this post